Badanie Ilościowe (Quantitative Impact Study)


Informacje ogólne

CEIOPS zaproponował przeprowadzenie Badań Ilościowych (QIS) w celu zbadania efektu wdrożenia nowego systemu wypłacalności, a w szczególności nowych zasad wyceny aktywów i pasywów. Ubezpieczyciele zostali poproszeni o dostarczenie szczegółowych informacji ilościowych i jakościowych dotyczących propozycji obliczania kapitału wypłacalności (SCR). CEIOPS chciał zbadać wpływ na bilans oraz wysokość wymaganego kapitału, jeżeli propozycje testowane w ramach specyfikacji kolejnych badań QIS zostałyby zaadoptowane jako standard dla nowego systemu wypłacalności Solvency II.
Istotne są pozyskane w trakcie badania dodatkowe informacje jakościowe dotyczące praktycznego aspektu stosowalności zaproponowanych formuł, niezbędnych wymagań co do zasobów (ludzkie, oprogramowania), a także informacje o metodach i modelach użytych przez uczestników do wykonania badania.

Badanie Ilościowe (QIS)

Przeprowadzone zostały następujące Badania Ilościowe (QIS) nowego systemu wymogów kapitałowych:

 • QIS 1: Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe: analiza najlepszego oszacowania. Badanie było przeprowadzone w okresie wrzesień – grudzień 2005. QIS1 skupiło się na ustaleniu poziomu ufności, z jakim tworzone są obecnie rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, oraz na analizie wpływu innych założonych poziomów ufności na wysokość rezerw.
  qis1.pdf
 • QIS 2: Badanie odbyło się w okresie maj – lipiec 2006. Miało na celu porównanie lokalnych zasad wyceny aktywów i pasywów z wycenami spójnymi z wyceną rynkową, ustalenie wartości wymaganych kapitałów zabezpieczających wypłacalność (kapitałów MCR i SCR). CEIOPS zaproponował, poza kilkoma innymi metodami, metodę percentylową ustalania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.
  qis2.pdf
 • QIS 3: Badanie odbyło się w okresie kwiecień – czerwiec 2007. Miało na celu zbadanie praktyczności obliczeń wymogów kapitałowych z uwzględnieniem dywersyfikacji grupy, alternatywnych metod obliczania Minimalnego Wymogu Kapitałowego i Kapitałowego Wymogu Wypłacalności przy użyciu Modeli Wewnętrznych. Testowane była metoda kosztu kapitału, podejście do oceny wypłacalności ubezpieczeniowych grup kapitałowych oraz analizy struktury kapitałów własnych.
  qis3.pdf
 • QIS 4: Specyfikacja techniczna badania została opublikowana w kwietniu 2008. Badanie testowało kalibrację Minimalnego Wymogu Kapitałowego (MCR), standardowej formuły Kapitałowego Wymogu Wypłacalności (SCR) oraz stosowność uproszczonych metod obliczania rezerw techniczno- ubezpieczeniowych.
 • QIS 5: Badanie trwało od lipca do listopada 2010 roku. Miało na celu ocenę wykonalności, skutków i wpływu określonych metod wyceny aktywów i pasywów zakładów ubezpieczeń i reasekuracji a także wyznaczania poziomu kapitału w ramach Solvency II. W badaniu wzięło udział prawie 70% zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, które zostaną objęte dyrektywą Solvency II.

  Najnowsze materiały odnośnie badania QIS4 znajdują się pod adresem:
  http://www.ceiops.eu/content/view/118/124/

  ECO8132e_-_Annex_1_-_CEA_QIS4_Guidance_Note.doc - dokument wydany przez CEA zawierający wskazówki odnośnie Czwartego Badania Ilościowego QIS4 (czerwiec 2008)

  ECO8132e_-_Annex_3_-_CEA_Helper_Tab_QIS4_-_Equity_Risk_Dampener.xls
  Plik pomocniczy dla obliczenia alternatywnej formuły na wymóg kapitałowy dla ryzyka akcji w ramach Czwartego Badania Ilościowego QIS4. Określenie alternatywnego podejścia znajduje się w specyfikacji technicznej w rozdziale TS.IX.C.21

  ECO8132e_-_Annex_2_-_CEA_Helper_Tab_QIS4_-_Risk_Margin_Simplification.xls
  Plik pomocniczy, ułatwiający analizę wyników Marginesu Ryzyka w ramach Czwartego Badania Ilościowego QIS4.


  final_cea_qis4_background_document_on_calibration.doc