Cele

Do głównych celów Polskiej Izby Ubezpieczeń należą:

Budowanie silnego samorządu ubezpieczeniowego

 • Bieżąca, systematyczna i uporządkowana współpraca z ubezpieczycielami
 • Analiza i rozwiązywanie bieżących problemów rynku w ścisłym porozumieniu z członkami
 • Dynamiczne poszerzanie kompetencji Izby i udoskonalanie jej funkcjonowania

Wspieranie budowania racjonalnego systemu prawnego regulującego usługi ubezpieczeniowe w Polsce

 • Opiniowanie aktów prawnych
 • Reprezentowanie rynku ubezpieczeniowego i działania na rzecz rozwoju tych usług przed ustawodawcą (uczestnictwo w pracach komisji sejmowych)
 • Zgłaszanie projektów aktów prawnych

Działanie w ramach międzynarodowych struktur samorządu ubezpieczeniowego

 • Wymiana doświadczeń i pozyskiwanie informacji od instytucji zagranicznych
 • Wspólna praca na rzecz prawa wspólnotowego
 • Prowadzenie współpracy z polskimi eurodeputowanymi

Wymiana informacji i integrowanie środowiska ubezpieczeniowego

 • Organizacja seminariów problemowych
 • Honorowanie zasłużonych
 • Wymiana informacji z instytucjami i uczestnikami rynku

Współpraca z nadzorem finansowym, instytucjami ubezpieczeniowymi i finansowymi

 • Współpraca z KNF
 • Współpraca z UFG, Rzecznikiem Finansowym, Polską Izbą Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, Stowarzyszeniem Aktuariuszy, Polską Izbą Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych
 • Współpraca z AIDA (Stowarzyszenie Prawa Ubezpieczeniowego)
 • Współpraca ze Związkiem Banków Polskich oraz innymi izbami, związkami i stowarzyszeniami

Edukacja w zakresie ubezpieczeń

 • Wspieranie inicjatyw zmierzających do pogłębienia społecznej wiedzy nt. ubezpieczeń (np. poprzez współpracę z wyższymi uczelniami)
 • Organizowanie szkoleń i konferencji branżowych
 • Organizowania lub współorganizowanie szerszych sympozjów dotyczących finansów

Budowanie prestiżu i zaufania wobec usług ubezpieczeniowych w Polsce

 • Podnoszenie świadomości ubezpieczeniowej Polaków
 • Upowszechnianie dobrych praktyk rynkowych
 • Popularyzacja inicjatyw ubezpieczycieli (np. prewencyjnych)