Dobrowolne OC

Mimo istnienia obowiązku zawarcia umowy OC w przypadku niektórych zawodów, nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy wykonując jakąkolwiek inną działalność zawarli dobrowolną umowę OC. Taką umowę mogą także zawrzeć wszyscy Ci, którzy mają obowiązek posiadania OC. Wówczas polisa dobrowolna będzie rodzajem „doubezpieczenia”. Ma to znaczenie wówczas, gdy zależy nam na ochronie wykraczającej poza sumę gwarancyjną, określoną w przepisach dotyczących obowiązkowego OC zawodowego.

  • Wykonując jakąkolwiek działalność, możemy zawrzeć umowę OC
  • Polisa OC chroni także naszego klienta

Umowę ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanego zawodu bez kłopotu zawrzemy w większości towarzystw ubezpieczeniowych. W przeciwieństwie do umów obowiązkowych, zasady dotyczące OC dobrowolnego określone są nie w przepisach prawa, ale w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU.) Dlatego przed zawarciem umowy zapoznajmy się dokładnie z jej warunkami. Dzięki temu dowiemy się, przed czym jesteśmy ubezpieczeni i do jakiej kwoty zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność.

  • Sami wybieramy zakres i sumę ubezpieczenia
  • Zasady dobrowolnego OC regulują ogólne warunki ubezpieczenia

Polisa zawierana jest najczęściej na rok. Składkę płacimy jednorazowo bądź w ratach. Jeżeli podczas trwania umowy zajdą okoliczności, które wpływają znacząco na możliwość wystąpienia szkody, jesteśmy zobowiązani powiadomić o tym zakład ubezpieczeń. Pamiętajmy, że dobrowolne OC zawodowe dotyczy tylko zdarzeń, które wystąpiły w związku z wykonywaniem przez nas pracy lub działalności gospodarczej. Jeżeli chcemy zawrzeć ubezpieczenie dotyczące życia prywatnego, powinniśmy zawrzeć umowę OC w życiu prywatnym.

  • OC uchroni nas przed kosztami szkód, jakie powstały z naszej winy
  • Powiadamiamy zakład ubezpieczeń o zdarzeniach, które mają wpływ na prawdopodobieństwo wystąpienia szkody

W przypadku ubezpieczenia OC, ubezpieczyciela o szkodzie powiadamia nie posiadacz ubezpieczenia, ale poszkodowany. Dokładne warunki zgłaszania szkody, limitów odpowiedzialności zakładu, znajdziemy w umowie ubezpieczenia. Nie oznacza to jednak, że nie mamy żadnych obowiązków wobec zakładu ubezpieczeń. Zawsze powinniśmy, na prośbę towarzystwa – udzielić niezbędnych informacji i dostarczyć dokumenty mogące pomóc w kalkulacji odszkodowania.

  • O szkodzie z OC zakład zawiadamia poszkodowany, a nie posiadacz polisy
  • Na życzenie zakładu powinniśmy udzielić wszelkich informacji na temat zdarzenia