Edukacja ubezpieczeniowa

Popularyzacja wiedzy ubezpieczeniowej i podejmowanie działań edukacyjnych jest jedną z najważniejszych funkcji publicznych PIU. Ważnym elementem wypełniania tej roli jest ścisła i bieżąca współpraca z renomowanymi ośrodkami akademickimi. Współpraca ta odbywa się na kilku płaszczyznach, m.in. poprzez: przygotowywanie merytoryczne konferencji branżowych, redagowanie „Wiadomości Ubezpieczeniowych”, organizację konkursów na prace dyplomowe.

Jedną z grup docelowych szczególnie zainteresowanych problematyką ubezpieczeniową są także studenci kierunków ekonomicznych. Są oni naturalnym odbiorcą informacji i wiedzy nt. ubezpieczeń. Wielu z nich w przyszłości może być zainteresowanych podjęciem pracy na rynku ubezpieczeniowym, a dziś poszukuje miejsca, gdzie mogliby odbyć praktyki.

Dlatego właśnie PIU wspólnie z najważniejszymi uczelniami w Polsce podejmuje działania na rzecz popularyzacji wiedzy ubezpieczeniowej.