Fale zapytań

Zestaw Fal Zapytań z Komitetu Europejskich Nadzorów Ubezpieczeniowych i Funduszy Emerytalnych (CEIOPS) jest wydawany w związku z rozwojem nowego systemu wypłacalności (Solvency II) dla życiowych i majątkowych zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych.

Wydając fale zapytań, CEIOPS prosi wszystkie zainteresowane strony o przedstawienie opinii na temat tego, co CEIOPS powinien wziąć pod uwagę w swoich zawiadomieniach dla Komisji Europejskiej.

Do dziś CEIOPS opublikował trzy fale zapytań na temat Solvency II.


Pierwsza fala

Cfa. 1- Kontrola wewnętrzna i zarządzanie ryzykiem
Cfa. 4 - Przejrzystość działań Organów Nadzoru

Cfa. 2 - Praktyki nadzorcze dotyczące jednostek solo (ogólnie)
Cfa. 5, 6 - Zasady zarządzania lokatami i ALM – zarządzanie aktywami i zobowiązaniami
Cfa. 3 - Proces przeglądu nadzorczego – narzędzia ilościowe
 

 

Niniejsze opracowanie stanowi dokument ramowy dla Komitetu Europejskich Nadzorów Ubezpieczeniowych i Funduszy Emerytalnych (CEIOPS) oraz innych uczestników dotyczący rozwoju nowego systemu wypłacalności (Solvency II) dla zakładów ubezpieczeń życiowych, majątkowych oraz reasekuracyjnych.

Dokument ten dotyczy całego projekt Solvency II. Wyznacza zasady i wytyczne, w ramach których CEIOPS powinien przygotowywać swoje zapytania. Oprócz niniejszego opracowania CEIOPS zostanie poproszony o przygotowanie zapytania dotyczącego szczegółów nowego systemu wypłacalności („Fale zapytań”), które będzie stanowiło załącznik poniższego dokumentu.

opracowanie_ramowe_do_konsultacji.pdf


Poniżej znajdą Państwo dokumenty stanowiące Pierwszą Falę Zapytań:

first_specific_calls_for_advice_from_ceiops.pdf

first_specific_calls_for_advice_from_ceiops_letter.pdf

 

Druga fala

Cfa. 7 - Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach życiowych
Cfa. 11 – Wymagany kapitał zabezpieczający wypłacalność: wewnętrzne modele ryzyka i ich weryfikacja
Cfa. 15 – Poziomy kontroli wypłacalnościCfa. 8 - Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych
Cfa. 12 – Reasekuracja
Cfa. 16 – Kryteria “Fit and Proper”Cfa. 9 – Miary Bezpieczeństwa (MCR)


Cfa. 13 – Badania ilościowe QIS oraz zagadnienia związane z danymi
Cfa. 17 – Badania „peer review” (wzajemne wywiady/oceny)
Cfa. 10 – Wymagany kapitał zabezpieczający wypłacalność: standardowa formuła
Cfa. 14 – Uprawnienia organów nadzoru


Cfa. 18 – Zagadnienia związane z nadzorem nad grupami kapitałowymi

 


Poniżej znajdą Państwo dokumenty stanowiące Drugą Falę Zapytań:

second_specific_calls_for_advice_from_ceiops.pdf

second_specific_calls_for_advice_from_ceiops_letter.pdf

 

Trzecia fala

Cfa. 19 – Dopuszczalne instrumenty kapitałowe na pokrycie wymagań kapitałowych
Cfa. 21 – Sprawozdawczość na potrzeby organu nadzoru oraz zakres informacji ujawnianych publicznie
Cfa. 23 – Małe przedsiębiorstwa


Cfa. 20 – Współpraca pomiędzy organami nadzoru
Cfa. 22 – Procykliczność


 

 


Poniżej znajdą Państwo dokumenty stanowiące Trzecią Falę Zapytań:

third_specific_calls_for_advice_from_ceiops.pdf

third_specific_calls_for_advice_from_ceiops_letter.pdf