Informacje dla autorów

W związku z kontynuacją prac związanych z rozwojem czasopisma „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, zmianie uległy wytyczne dotyczące kompozycji i redakcji artykułów. Głównym celem wprowadzonych zmian jest ułatwienie autorom przygotowywania artykułów w określonej postaci, tak aby spełniały wymogi merytoryczne i redakcyjne. Nowe dokumenty ze wskazówkami, w tym instrukcja dla autorów, wzorzec artykułu oraz oświadczenie autorów o przeniesieniu praw autorskich, dostępne są poniżej.
Rada Programowa, z prof. Tadeuszem Szumliczem na czele, zaprasza wszystkich, którzy chcieliby zaprezentować swoje artykuły, polemiki oraz recenzje najnowszych publikacji. Każdy z nadesłanych materiałów ma szansę przyczynić się do rozwoju myśli naukowej oraz właściwego pojmowania roli ochrony ubezpieczeniowej w procesach gospodarczych i społecznych.  Zapraszamy!

Wzorzec artykułu
Oświadczenie autora

Czasopismo „Wiadomości Ubezpieczeniowe” jest najstarszym polskim periodykiem o ubezpieczeniach wydawanym od 1947 roku. W czasopiśmie publikowane są artykuły reprezentantów zarówno polskiej nauki ubezpieczeniowej, jak i praktyków związanych z tym rynkiem. W magazynie prezentowane są także artykuły debiutantów oraz teksty autorów zagranicznych.

„Wiadomości Ubezpieczeniowe” drukują tylko materiały wcześniej niepublikowane.
Autorów prosimy o nadsyłanie materiałów pocztą elektroniczną o objętości do 40.000 znaków w formacie programu WORD. W uzasadnionych wypadkach, po konsultacji z redakcją, publikowane mogą być prace o większej objętości. Artykuł powinien być sformatowany według zasad zawartych w pliku wzorca. W celu zapewnienia anonimowości autora, nazwisko, adres oraz krótka informacja o autorze, powinny być nadesłane w oddzielnym pliku. Nadsyłane teksty będą anonimowo oceniane przez dwóch recenzentów. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany tytułów i śródtytułów, po uzgodnieniu z autorem. Honoraria płacone są tylko za materiały zamawiane przez redakcję.

Pocztą, na adres redakcji należy przesłać pismo z oświadczeniem autora (według załączonego wzoru).
Kontakt z redakcją:
wiad_ubezp@piu.org.pl
„Wiadomości Ubezpieczeniowe”
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa