Instytucje

Instytucje systemu wypłacalności i ich role:

W projekt Solvency II zaangażowana jest znaczna liczba uczestników. Instytucjami ustawodawczymi są Komisja Europejska oraz Komitet Europejskich Nadzorów Ubezpieczeniowych i Funduszy Emerytalnych  (CEIOPS). Oprócz organów ustawodawczych w projekcie uczestniczą także instytucje branżowe takie jak: CEA, AISAM/ACME, ICISA, CFO Forum, CRO Forum czy Groupe Consultatif.  Charakterystykę poszczególnych instytucji oraz zakres ich działalności znajdą Państwo poniżej.

KOMISJA EUROPEJSKA (European Commission, EC) – przygotowuje projekt prawa europejskiego w oparciu o konsultacje z CEIOPS. Komisja Europejska publikuje Dyrektywę Ramową  Solvency II, która powinna zostać zatwierdzona przez Parlament Europejski oraz Radę Europejską. Komisja Europejska zapewni również wprowadzenie dyrektywy w krajach członkowskich.
Strona Komisji Europejskiej: http://www.ec.europa.eu/index_pl.htm

Komisja Europejska opublikowała wstępne wersje dokumentów Grupy Eksperckiej Solvency II dotyczących aktów wykonawczych poziomu 2 dla poszczególnych obszarów tekstu dyrektywy. Wystosowane zostały również zapytania z prośbą o komentarze krajów członkowskich.

Tutaj znajdą Państwo projekt dyrektywy ramowej Solvency II opublikowanej w lipcu 2007 r. przez Komisję Europejską.

Tutaj znajdą Państwo raport odnośnie poprawek do projektu Dyrektywy:

skinner_1st_draft_report.doc
Tutaj znajdą Państwo notatkę z dyskusji Komitetu ECON (Committee on Economic and Monetary Affairs) odnoście poprawek do projektu Dyrektywy:

summary_of_ep_econ_discussion_on_peter_skinners_draft_report.doc
Tutaj znajdą Państwo wstępną wersję Committee on Legal Affairs Parlamentu Europejskiego przygotowana dla Komitetu ECON.

draft_opinion_for_econ.pdf


EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority - Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), dawniej CEIOPS (Comitee of European Insurance and Occupational Pensions Supvisors - Komitet Europejskich Nadzorów Ubezpieczeniowych i Funduszy Emerytalnych) – dokonuje kompilacji szczegółowych analiz w ramach zapytań formułowanych przez Komisję Europejską. EIOPA w trakcie opracowywania swoich odpowiedzi konsultuje się z sektorem ubezpieczeń za pomocą opracowań konsultacyjnych oraz publicznych debat. EIOPA, jeszcze jako CEIOPS, w ramach przygotowań do Solvency II przeprowadził szereg badań ilościowych (QIS) w celu zbadania wpływu propozycji na poziomie firmy oraz sektora.

https://eiopa.europa.eu/

Europejski sektor ubezpieczeń i reasekuracji zaangażowany jest w Projekt Solvency II poprzez szereg organizacji przedstawicielskich na poziomie Unii Europejskiej. Są to:

 • IE (Insurance Europe), dawniej CEA (Comité Européen des Assurances – Europejski Komitet Ubezpieczeń) – reprezentant europejskiego sektora ubezpieczeń i reasekuracji poprzez krajowe stowarzyszenia ubezpieczeniowe (34 instytucje członkowskie).

  http://www.insuranceeurope.eu

 • AISAM (Association Internationale des Sociétés d’Assurances Mutuelle – Międzynarodowe Stowarzyszenie Zakładów Ubezpieczeń Wzajemnych) / ACME (Association of European Cooperative and Mutual Insurers – Stowarzyszenie Europejskich Zakładów Ubezpieczeń Wzajemnych i Spółdzielczych) – reprezentanci towarzystw ubezpieczeń wzajemnych oraz ubezpieczeń spółdzielczych na bazie globalnej.

  Strona AISAM: http://www.aisam.org/

 • ICISA (International Credit Insurance & Surety Association – Międzynarodowe Stowarzyszenie Ubezpieczeń Kredytowych i Zabezpieczeń) – reprezentant europejskich ubezpieczycieli kredytów.

  Strona ICISA: http://www.icisa.org/

 • CRO Forum (Chief Risk Officer – Forum Kierowników Zarządzania Ryzykiem. Większość firm reprezentowanych jest także w Forum CFO) – reprezentant 14 dużych grup ubezpieczeniowych, koncentrujący się na zarządzaniu ryzykiem. Więcej informacji na temat temat działań tej instytycji znajdą Państwo tutaj.

  Strona CRO Forum: http://www.croforum.org/

 • CFO Forum (Chief Financial Officer – Forum Kierowników Finansowych) – reprezentant 20 dużych europejskich grup ubezpieczeniowych, koncentrujący się na sprawozdawczości finansowej. Więcej informacji na temat temat działań tej instytucji znajdą Państwo tutaj.

  Strona CFO Forum: http://www.cfoforum.nl/

 • Groupe Consultatif (Groupe Consultatif Actuariel Européen – Europejska Aktuarialna Grupa Konsultacyjna) – stowarzyszenie zawodowe aktuariuszy w Europie.

  Strona Groupe Consultatif: http://www.gcactuaries.org/

Więcej szczegółów na temat instytucji, których dotyczy projekt Solvency II oraz ich roli znajdą Państwo w załączonym dokumencie.

 

uczestnicy_procesu_role.pdf