Obowiązkowe OC

W Polsce istnieje kilkadziesiąt zawodów bądź rodzajów działalności gospodarczej, których wykonywanie wiąże się z obowiązkiem posiadania polisy OC. Wymóg taki stosowany jest najczęściej przy zawodach wymagających dużej specjalizacji i takich, których złe wykonywanie może narazić potencjalnych klientów na dotkliwe szkody. W Polsce polisę OC muszą posiadać m.in. zakłady opieki zdrowotnej, biura turystyczne, adwokaci, radcowie prawni i notariusze czy brokerzy ubezpieczeniowi.

  • Wykonując określony zawód, jesteśmy zobowiązani do posiadania polisy OC
  • Nasz polisa OC chroni naszego klienta

Umowę ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanego zawodu bez kłopotu zawrzemy w większości towarzystw ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie obejmuje szkody, jakie może ponieść nasz klient w wyniku wykonywanej przez nas działalności. Polisa chroni nas tylko wtedy, jeżeli szkoda ma rzeczywiście związek z wykonywanym zawodem. Dokładne zasady obowiązkowego OC zawodowego regulują przepisy prawa. Dzięki temu mamy gwarancję, że w każdym zakładzie zawrzemy obowiązkową polisę z takim samym zakresem odpowiedzialności towarzystwa.

  • Umowę OC podpiszemy bez problemu w większości zakładów ubezpieczeń działu II
  • Zakres polisy OC regulują przepisy prawa

Polisa zawierana jest najczęściej na rok. Składkę płacimy jednorazowo bądź w ratach. Zakres odpowiedzialności towarzystwa, a także wysokość sumy gwarancyjnej czy też sumy ubezpieczenia regulują przepisy prawa, odpowiednie dla danego zawodu. Przepisy zawsze wskazują, do jakiej kwoty ubezpieczyciel zobowiązany jest wziąć odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nas w związku z wykonywanym zawodem.

 

  • Umowę ubezpieczenia zawieramy na rok
  • Możemy wybrać tryb płacenia składek


W przypadku ubezpieczenia OC, o szkodzie ubezpieczyciela powiadamia nie posiadacz ubezpieczenia, ale poszkodowany. Terminy zgłaszania szkody oraz wypłaty odszkodowania regulują przepisy, w zależności od tego, jakiego zawodu bądź działalności dotyczy obowiązkowe OC. W ustawach i rozporządzeniach znajdziemy także wyłączenia, czyli zdarzenia, za które zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności.