Odznaczenia państwowe i branżowe

Polska Izba Ubezpieczeń od lat nagradza osoby i instytucje za ich pracę na rzecz samorządu branżowego oraz ogromny wkład w rozwój polskiego rynku ubezpieczeniowego. Odznakę "Zasłużony dla ubezpieczń" można przyznać osobie fizycznej, zatrudnionej w zakładzie ubezpieczeń lub w instytucji ubezpieczeniowej, osobie pracującej na rzecz ubezpieczeń, w tym pracownikom naukowym zajmującym się problematyką ubezpieczeniową lub krzewieniem wiedzy o ubezpieczeniach oraz innym osobom fizycznym lub prawnym, krajowym i zagranicznym, które wniosły znaczący wkład w rozwój Ubezpieczeń w Polsce.

Wniosek o odznakę "Za Zasługi dla Ubezpieczeń"

PIU przyznała także w 2000 r. oraz w 2005 r. nagrody z okazji X- oraz XV-lecia PIU. W 2000 oraz 2005 roku, najwybitniejsi przedstawiciele rynku zostali także uhonorowani orderami i odznaczeniami państwowymi przez prezydenta RP.


Regulamin odznaki "Za Zasługi dla Ubezpieczeń"

UCHWAŁA

uroczystego-jubileuszowego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Izby Ubezpieczeń z dnia 18 września 1995 r.

Dla uhonorowania zasłużonych dla ubezpieczeń osób fizycznych i prawnych, uchwala się co następuje:

§1
Ustanawia się Odznakę Za Zasługi dla Ubezpieczeń.

§2
Odznakę,na wniosek Prezydium,przyznaje Zgromadzenie Ogólne Polskiej Izby Ubezpieczeń.

§3
Wzór Odznaki oraz Regulamin zawierający kryteria, tryb i zasady przyznawania Odznaki opracuje Prezydium Izby i przedłoży do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Izby Ubezpieczeń.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

REGULAMIN

przyznawania Odznaki Za Zasługi dla Ubezpieczeń.

Na podstawie § 3 uchwały Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Izby Ubezpieczeń z dnia 18 września 1995 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Za Zasługi dla Ubezpieczeń ustala się co następuje:

§1
Wzór Odznaki zawiera załącznik Nr 1 do Regulaminu.

§2
Odznaka Za Zasługi dla Ubezpieczeń jest jednostopniowa.

§3
Odznakę można przyznać osobie fizycznej zatrudnionej w zakładzie ubezpieczeń lub w instytucji ubezpieczeniowej, osobie pracującej na rzecz ubezpieczeń, w tym pracownikom naukowym zajmującym się problematyką ubezpieczeniową lub krzewieniem wiedzy o ubezpieczeniach oraz innym osobom fizycznym lub prawnym, krajowym i zagranicznym, które wniosły znaczący wkład w rozwój ubezpieczeń w Polsce.

§4
Odznaka może być przyznana tej samej osobie tylko jeden raz.

§5
Z wnioskiem o nadanie Odznaki mogą występować do Prezydium Izby Członkowie i Prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń.

§6
1. Wniosek o nadanie Odznaki osobie fizycznej powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, miejsce pracy bądź działalności, pełnione funkcje oraz uzasadnienie z opisem zasług i osiągnięć w pracy lub działalności na rzecz rozwoju ubezpieczeń.
2. Wniosek o nadanie Odznaki osobie prawnej powinien zawierać pełną nazwę tej osoby, adres siedziby i uzasadnienie.

§7
Odznakę przyznaje Zgromadzenie Ogólne Izby w formie uchwały podjętej na wniosek Prezydium Polskiej Izby Ubezpieczeń.

§8
1. Prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń lub upoważniony Członek Zarządu dokonuje dekoracji osób odznaczonych wręczając im równocześnie dokument stwierdzający nadanie Odznaki.
2. Udekorowanie Odznaką i wręczenie dokumentu stwierdzającego jej nadanie odbywa się w sposób uroczysty.

§9
Ewidencję osób odznaczonych prowadzi Biuro Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

§10
Odznakę nosi się na prawej stronie piersi.

§11
W razie utraty Odznaki lub dokumentu stwierdzającego jej nadanie należy zawiadomić Polską Izbę Ubezpieczeń. Prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń może wydać nową Odznakę lub duplikat dokumentu o jej nadaniu.

§12
Koszty związane z nadawaniem Odznaki będą pokrywane ze środków finansowych Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Wymiary statuetki: wysokość- 21 cm, średnica - 6cm, ciężar-1.140kg. Zdjęcie statuetki.

Ordery i odznaczenia państwowe z okazji XX-lecia PIU

Prezydent RP, Pan Bronisław Komorowski, odznaczył osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce.

Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali:

Pan Paweł Dangel
Pan Jan Rościszewski
Pan Piotr Śliwicki

Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali:

Pani Beata Balas-Noszczyk
Pan Ryszard Bociong
Pan Andrzej Klesyk


Prezydent RP przyznał też kilkudziesięciu przedstawicielom rynku ubezpieczeniowego Krzyże Zasługi. Złotymi Krzyżami Zasługi odznaczeni zostali:

Pani Małgorzata Makulska
Pani Maria Płachta
Pan Stanisław Rorkowski
Pan Antoni Brański
Pan Marek Czerski
Pan Łukasz Kalinowski
Pan Dariusz Krzewina
Pan Marian Miziołek
Pan Marek Rundo
Pan Leszek Skop
Pani Agnieszka Smoleńska-Miciałkiewicz
Pani Ewa Stachura-Kruszewska
Pan Grzegorz Szatkowski

Srebrnymi Krzyżami Zasługi Odznaczeni zostali:
Pan Piotr Dzikiewicz
Pan Witold Jaworski
Pani Ewa Jezierewska
Pan Wacław Lewandowski
Pani Iwona Ochocka
Pan Rafał Stankiewicz
Pani Monika Woźniak-Makarska
Pan Wiesław Zaborowski

Brązowymi Krzyżami Zasługi odznaczeni zostali:
Pan Andrzej Gładysz
Pan Maciej Jankowski
Pani Hanna Karczewska-Czysz
Pan Andrzej Kinal
Pan Zygmunt Kostkiewicz
Pan Jarosław Piątkowski
Pan Konrad Rojewski
Pan Adam Uszpolewicz
Pani Anna Włodarczyk-Moczkowska

Medale XX-lecia PIU

Polska Izba Ubezpieczeń przyznała w dniu swojego jubileuszu odznaczenia branżowe, osobom, od lat współpracującym z PIU oraz społecznie wspierającym prace samorządu ubezpieczeniowego.

Specjalnymi medalami XX-lecia PIU uhonorowani zostali:

Pani Katarzyna Przewalska
Pan prof. Eugeniusz Kowalewski
Pan prof. Jerzy Handschke
Pan prof. Tadeusz Szumlicz
Pan Mariusz Wichtowski
Pan Leszek Czarnecki
Pan Michał Boni
Pan Józef Zych
Pan Andrzej Maciążek
Pan Marian Miziołek
Pan Stefan Kawalec
Pan Jean François de Vulpillieres

Ordery i odznaczenia państwowe z okazji XV-lecia PIU

W 2005 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski nadał ordery i odznaczenia zasłużonym przedstawicielom rynku ubezpieczeniowego.Ordery i odznaczenia otrzymali:

Jerzy Wysocki - Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

Kazimierz Bisek - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Zdzisław Brodecki - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Jan Durajczyk - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Kazimierz Ortyński - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Maria Kuchlewska - Złoty Krzyż Zasługi

Mirosława Olszewska - Srebrny Krzyż Zasługi

Grzegorz Szatkowski - Srebrny Krzyż Zasługi

Mariusz Wichtowski - Srebrny Krzyż Zasługi

Medale XV-lecia PIU

Medale XV-lecia Polskiej Izby Ubezpieczeń otrzymali:

Jerzy Wysocki
Magdalena Barcicka 
Ewa Beata Basiak
Andrzej Gładysz
Krzysztof Grzyliński
Łukasz Kalinowski
Grażyna Kosowicz-Pękala
Maria Kuchlewska
Dariusz Kupiecki
Bogusław Sosnowski
Grzegorz Szatkowski
Mariusz Wichtowski
Elżbieta Turkowska Tyrluk
Stanisław Rogowski
Piotr Gilowski
Marek Dąbrowski
Maria Jaźwiecka
Anna Arwaniti

Ordery i odznaczenia państwowe z okazji X-lecia PIU

Odznaczenia państwowe z okazji X-lecia PIU w 2000 r. otrzymali:

Janusz Staniszewski - Krzyż Oficerski OOP

Stanisław Stawarz  - Krzyż Oficerski OOP

Elżbieta Turkowska Tyrluk - Krzyż Kawalerski OOP

Andrzej Wojtyński  - Krzyż Kawalerski OOP

Paweł Dangel  - Złoty Krzyż Zasługi

Piotr Kaczanowski - Złoty Krzyż Zasługi

Eugeniusz Kowalewski  - Złoty Krzyż Zasługi

Mirosław Kowalski - Złoty Krzyż Zasługi

Tomasz Mintoft-Czyż  - Złoty Krzyż Zasługi

Jarosław Myjak  - Złoty Krzyż Zasługi

Hanna Napiórkowska  - Złoty Krzyż Zasługi

Piotr Śliwicki  - Złoty Krzyż Zasługi

Ewa Stachura-Kruszewska - Srebrny Krzyż Zasługi

Paweł Sypniewski  - Brązowy Krzyż Zasługi

Dyplomy z okazji X-lecia PIU

Z okazji X-lecia Polskiej Izby Ubezpieczeń, Prezes PIU Jerzy Wysocki uhonorował następujące osoby i instytucje Dyplomami:

Danuta Wałcerz
Volker Henke
Krzysztof Jasiński
Krzysztof Jarmuszczak
Komenda Główna Policji
Andrzej Wojtyński

Odznaki "Za Zasługi dla Ubezpieczeń"

1996 rok

Uchwałą Zebrania Przedstawicieli z dnia 16 września 1996 r. Odznaki przyznano następującym osobom:

   1. Teresa Bukowska
   2. Kazimierz Darul
   3. Bohdan Dzięcioł
   4. Zbigniew Stanisław Japkiewicz
   5. Krzysztof Jasiński
   6. Barbara Just
   7. Barbara Kozierowska
   8. Leon Kozicki
   9. Józef Jakubowski
  10. Tadeusz Langer
  11. Jan Łopuski
  12. Andrzej Wąsiewicz
  13. Mirosław Zdanowski
  14. Eugeniusz Stroiński
  15. Redakcja Rzeczpospolitej

1997 rok

Uchwałą Zebrania Przedstawicieli z dnia 3 grudnia 1997 roku przyznano następującym osobom:

   1. Anatol Adamski
   2. Danuta Bentkowska
   3. Krystyna Bilska
   4. Halina Ćwiklewicz
   5. Tomasz Fallach
   6. Andrzej Geisler
   7. Andrzej Jasiński
   8. Barbara Kacprzak
   9. Maciej Kisielewicz
  10. Eugeniusz Kowalewski
  11. Norbert Laskowski
  12. Marianna Matejuk
  13. Marian P. Miziołek
  14. Kazimierz Mnich
  15. Krystyna Nowosad
  16. Tadeusz Paderewski
  17. Maria Płachta
  18. Jan Piątek
  19. Jerzy Pietrzkiewicz
  20. Stanisław Stawarz
  21. Adam Szpunar
  22. Elżbieta Turkowska-Tyrluk
  23. Jerzy Weight
  24. Andrzej Wojtyński
  25. Henryk Wujec

1998 rok

Uchwałą Zebrania Przedstawicieli z dnia 18 grudnia 1998 Odznaki przyznano nastepujacym osobom:

   1. Zdzisław Ambroziak
   2. Maria Biernacka
   3. Marek Binięda
   4. Jan Byś
   5. Georges J. Dourte
   6. Jadwiga Dydycz
   7. Michał Henryk Górski
   8. Adam Jałosiński
   9. Krzysztof Jarmuszczak
  10. Piotr Jan Kaczanowski
  11. Danuta Karwowska
  12. Jerzy Kisilowski
  13. Kazimierz Kurtyka
  14. Janina Murzynowska
  15. Maciej Nowak
  16. Mariola Nowak
  17. Zofia Pawlak-Borsuk
  18. Maciej Przemyślak
  19. Jakub Rosiak
  20. Tadeusz Sangowski
  21. Irena Skowronek
  22. Ewa Stachura-Kruszewska
  23. Janusz Staniszewski
  24. Stefan Szcześniewski
  25. Piotr Śliwicki
  26. Franciszek Wala
  27. Józef Wasilewski
  28. Franciszek J. Zięba
  29. Janusz Ziejewski

2000 rok

Uchwałą Zebrania Przedstawicieli PIU z dnia 17 maja 2000 roku Odznaki przyznano następującym osobom:

   1. Maria Kuchlewska
   2. Jan Kufel
   3. Thomas Mintoft-Czyż
   4. Bolesław G. Stanejko
   5. Edward Szpyra
   6. Mariusz Wichtowski
   7. Jean-Francoise de Vulpillieres
   8. Muzeum Ubezpieczeń w Krakowie

Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Zebrania przedstawicieli z dnia 3 października 2000 roku Odznaki przyznano następującym osobom:

   1. Grażyna Brocka
   2. Alojzy Choda
   3. Stanisław Godlewski
   4. Halina Grążewska
   5. Emila Grzelak
   6. Hanna Karczewska-Czysz
   7. Wojciech Kopeć
   8. Mirosław Kowalski
   9. Franciszek Leszko
  10. Jerzy Łańcucki
  11. Kazimierz Ortyński
  12. Zdzisław Puzio
  13. Bogdan Słabiński
  14. Jan Socha
  15. Grzegorz Szatkowski
  16. Marian Wiśniewski
  17. Andrzej Wojdyło

Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli z dnia 3 października 2000 roku Odznaki przyznano następującym pracownikom TUiR Warta S.A.:

   1. Elżbieta Abramiuk
   2. Karol Pazera
   3. Tadeusz Rut
   4. Robert Stańczak
   5. Alicja Stosio
   6. Władysław Świdrów
   7. Regina Trocewicz

2001 rok

   1. Aneta Antkiewicz
   2. Zdzisław Brodecki
   3. Bogusław Buziński
   4. Paweł Dangel
   5. Jan Durajczyk
   6. Grażyna Dymkowska-Goslings
   7. Roman Fulneczek
   8. Antoni Gołoś
   9. Miron Jędraszko
  10. Łukasz Kalinowski
  11. Mieczysław Klimek
  12. Jerzy Legieć
  13. Marian Zbigniew Łohutko
  14. Halina Maj
  15. Małgorzata Makulska
  16. Lech Michalik
  17. Ryszard Micyk
  18. Jarosław Myjak
  19. Małgorzta Rudkowska
  20. Jerzy Wielgórecki
  21. Jarosław Wodejko
  22. Polski Związek Motorowy

2002 rok

   1. Ewa Beata Basiak
   2. Krystyna Biesiadecka
   3. Ryszard Bociong
   4. Jan Bogutyn
   5. Andrzej Bratkowski
   6. Andrzej Gładysz
   7. Volker Henke
   8. Arkadiusz Jaros
   9. Jan Krawczuk
  10. Halina Ostrowska
  11. Katarzyna Przewalska
  12. Andrzej Szuchnik
  13. Wiesław Zaborowski
  14. Danuta Wałcerz

2004 rok

   1. Elżbieta Błaszczyk
   2. Monika Borowiecka-Paczkowska
   3. Ludwik Michał Brodzki
   4. Bożena Mirosława Dołęgowska-Wysocka
   5. Grażyna Kossowicz-Pękala
   6. Zygmunt Kostkiewicz
   7. Krzysztof Kudelski
   8. Dariusz Kupiecki
   9. Wiesława Kwatek
  10. Bronisław Magdziarz
  11. Magdalena Skowerska
  12. Bogusław Sosnowski
  13. Anna Katarzyna Wojciechowska

2005 rok

   1. Zbigniew Andrzejewski
   2. Ireneusz Arczewski
   3. Witold Bej-Bełkowski
   4. Kazimierz Paweł Bisek
   5. Izabella Dudzin
   6. Bogdan Frąckiewicz
   7. Bogusław Hadyniak
   8. Witold Janusz
   9. Wacław Lewandowski
   8. Ireneusz Łuszczewski
   9. Paweł Miller
  10. Marcin Jan Moskalewicz
  11. Andrzej Muciek
  12. Jarosław Piątkowski
  13. Bogusława Pogorzelec
  14. Marek Porąbaniec
  15. Bogusław Skuza
  16. Józef Winiarski

2007 rok

1. Magdalena Barcicka
2. Stanisław Borkowski
3. Grzegorz Cygonik
4. Witold Czechowski
5. Henryk Dankowiakowski
6. Piotr Gilowski
7. Witold Jaworski
8. Marian Zbigniew Krusiewicz
9. Waldemar Kwaśnik
10. Władysław Wojciech Mogilski
11. Jerzy Nowak
12. Konrad Rojewski
13. Adam Roman
14. Monika Rosa
15. Anna Sitek
16. Jerzy Wysocki
17. Fundacja "Prawo Ubezpieczeniowe"  Wydawca czasopisma "Prawo Asekuracyjne"

2008 rok

1. Jolanta Antczak
2. Sławomir Chwierut 
3. Piotr Dudek   
4. Franz Fuchs
5. Anna  Gruszka
6. Barbara Kęszycka
7. Andrzej Kinal   
8. Mirosław Kozłowski    
9. Stanisław Musiał
10. Iwona Pilars - Ratyńska   
11. Piotr Podleśny
12. Marek Rundo
13. Lucyna Rybak
14. Agnieszka Smoleńska Miciałkiewicz   
15. Katarzyna Szepczyńska
16. Józef Zych

2010 rok

Eric Lombard
Pierre de Villeneuve
Jean Bertrand Laroche
Jacek Nowotarski
Jan Rejdych
Michał Makarczyk
Halina Cieślak
Thierry Jeantet
Elżbieta Wojciechowska
Wacław Drozdowicz
Katarzyna Rubel
Katarzyna Grześkowiak
Elwira Ostrowska-Graczyk
Robert Dąbrowski
Jacek Jurzyk
Dariusz Kwiatkowski
Robert Pusz
Anna Sitek
Marek Łepik
Ryszarda Otto
Krystyna Chodnicka
Jacek Kugacz
Anita Bogusz
Andrzej Czub
Agnieszka Lewandowska
Jacek Ojrzyński
Grażyna Sudzińska-Amroziewicz
Piotr Szczepiórkowski
Agnieszka Wieczorek-Nowak
Ewa Woźniak
Monika Woźniak-Makarska
Ambroży Wójcik
Elżbieta Wójcik
Elżbieta Szambelan-Bakuła
Tomasz Chełmicki
Bogdan Szymczak
Grzegorz Buczkowski
Zbigniew Mikulski
Joanna Domańska
Katarzyna Rudzka
Janusz Lipiński
Wojciech Żernicki
Marcin Borowiec
Mariusz Kulig
Ryszard Domański
Adam H. Pustelnik
Małgorzata Knut
Paweł Zylm
Ilona Wolszleger-Dunajska
Mario Everardo Zamarripa Gonzalez
Magdalena Kampowska
Sława Cwalińska-Weychert
Stanisław Wlazło
Marek Czerski
Iwona Ochocka

2011 rok

Grażyna Golińska
Magdalena Kaczmarek
Katarzyna Kasztelan-Przybylska
Piotr Adamczyk
Andrzej Janc
Zbigniew Jęksa
Radosław Kamiński
Adam Muzioł
Jakub Nawracała
Piotr Szlenk
Paul Villemagne

2013 rok

Joanna Antoniak
Jacek Bielaczyk
Przemysław Dąbrowski
Robert Dębecki
Tomasz Domański
Patrycja Duszeńko-Majchrowska
Sławomir Gąsior
Agnieszka Gocałek
Piotr Grabowski
Rafał Grodzicki
Paweł Gucio
Tadeusz Hołyński
Michel Khalaf
Marcin Łukasz Kmetko
Ewa Kornacka
Dariusz Krzewina
Robert Kubiak
Agata Lem Kulig
Anna Maciak
Karolina Małolepsza
Anna Pawlak
Beata Piotrowska
Beata Politowicz
Adam Rospenk
Agnieszka Rózga
Beata Sambora
Mariusz J. Sarnowski,
dr Małgorzata Serwach
Arkadiusz Stachecki
Dariusz Zielent
Krystyna Żak

2014 rok

Stefania Arendarska
Gerard Binet
Gerard Bisewski
Marcin Dębicki
Piotr Dzikiewicz
Artur Gałek
Dariusz Gintowt
Marcin Góral
Krzysztof Grelewicz
Jan Marek Grzela
Jolanta Ilnicka
Maciej Jankowski
Andrzej Klesyk
Adam Kosiński
Marcin Kowalski
Iwona Król
Ewa  Lewicka-Banaszak
Kinga Libront
Bernard Maciąg
Stanisław Marchelewicz
Magdalena Marciniak
Małgorzata Michalak-Bartkowiak
Beata Mickiewicz
Mariusz Młynarczyk
Bernard Mycielski
Piotr Narloch
Jarosław Parkot
Dorota Plata
Filip Przydróżny
Jan E. Rościszewski
dr Sławomir Sadowski
Leszek Skop
Wojciech Sobczyński
Janusz Sowiński
Tomasz Szejnoch
Monika Truszkowska-Bednarek
Waldemar Wielgomas
Barbara Zagajewska
Agnieszka Żołędziowska-Kulig

2015 rok

Paweł Augustyn
Radosław Bedyński
Beata Bielak
Jarosław Bobkowski
Andrzej Daniluk
Magdalena Dominiak
Józef Głowania
Beata Grelowska
Aleksandra Hanzel
Maciej Izmajłow
Marek Jakubicz
Ewa Jezierewska
Czesław Jurek
Krzysztof Kocjan
Andrzej Kowalewski
Kazimierz Majdański
Anna Materny
Konrad Milewski
Marat Nevretdinov
Alina Niedzielska
Artur Pająk
Rafał Piotrowski
Dariusz Poniewierka
Andrzej Popielski
Inez Ratańska
Bożena Reglińska
Beata Siwczyńska-Antosiewicz
Arkadiusz Skowroń
Monika Spadło
Piotr Szczepański
Wiesław    Szermach
Piotr Sztrauch
Krzysztof Szypuła
Tomasz Tarkowski
Robert Tomaszewski
Barbara Treichel
Piotr Twardokęs
Agnieszka Zych
Michał Żelaśkiewicz
Zbigniew Żyra