Przepisy europejskie

  

 

 

 Ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe

dyrektywa_2002_13_we.pdf

DYREKTYWA 2002 13 WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 marca 2002 r. zmieniająca dyrektywę Rady 73 239 EWG w sprawie marginesu wypłacalności wymaganego od zakładów oferujących ubezpieczenia


dyrektywa_rady_92_49_ewg.pdf

DYREKTYWA RADY 92 49 EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie


druga_dyrektywa_rady_88_357_ewg.pdf

DRUGA DYREKTYWA RADY z dnia 22 czerwca 1988 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie


dyrektywa_87_344_ewg.pdf

DYREKTYWA RADY z dnia 22 czerwca 1987 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do ubezpieczenia ochrony prawnej


dyrektywa_rady_76_580_ewg.pdf

DYREKTYWA RADY z dnia 29 czerwca 1976 r. zmieniająca dyrektywę 73 239 EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do podejmowania i prowadzenia działalności


dyrektywa_rady_73_240_ewg.pdf

PIERWSZA DYREKTYWA RADY z dnia 24 lipca 1973 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do podejmowania i prowadzenia działalności w dziedzinie ubezpieczeń bezpośrednich


dyrektywa_rady_73_239_ewg.pdf

DYREKTYWA RADY z dnia 24 lipca 1973 r. znosząca ograniczenia swobody przedsiębiorczości w zakresie ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia na życie

dyrektywa_parlamentu_europejskiego_i_rady_2002_83_we.pdf

DYREKTYWA 2002 83 WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 listopada 2002 r. dotycząca ubezpieczeń na życie


dyrektywa_rady_92_96_ewg.pdf

DYREKTYWA RADY 92 96 EWG z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do bezpośrednich ubezpieczeń na życie, zmieniająca dyrektywy 79 267 EWG i 90

Ubezpieczenia komunikacyjne

dyrektywa_parlamentu_europejskiego_i_rady_2000_26_we.pdf

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2000 26 WE DYREKTYWA RADY z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody


dyrektywa_rady_90_618_ewg.pdf

DYREKTYWA RADY z dnia 8 listopada 1990 r. zmieniająca, w szczególności w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, dyrektywę 73 239 EWG i dyrektywę 88 357 EWG,


dyrektywa_rady_90_232_ewg.pdf

TRZECIA DYREKTYWA RADY z dnia 14 maja 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych


dyrektywa_rady_84_5_ewg.pdf

DRUGA DYREKTYWA RADY z dnia 30 grudnia 1983 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów silnikowych


dyrektywa_rady_72_166_ewg.pdf

DYREKTYWA RADY z dnia 24 kwietnia 1972 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych

Pozostałe dyrektywy

rozporzadzenie_komisji_we_211_2005.pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 211/2005 z dnia 4 lutego 2005 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady


rozporzadzenie_komisji_we_2238_2004.pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 2238/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 w sprawie przyjęcia niektórych międzynarodowych standardów rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego


rozporzadzenie_komisji_we_2237_2004.pdf

Rozporządzenie komisji (WE) NR 2237/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące pewne międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady


rozporzadzenie_komisji_we_2236_2004.pdf

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2236/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące pewne międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady


dyrektywa_parlamentu_europejskiego_i_rady_2002_87_we.pdf

DYREKTYWA 2002 87 WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 grudnia 2002 r w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansoweg


dyrektywa_parlamentu_europejskiego_i_rady_2002_92_we.pdf

DYREKTYWA 2002 92 WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego


dyrektywa_parlamentu_europejskiego_i_rady_2002_65_we.pdf

DYREKTYWA 2002 65 WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 września 2002 r. dotycząca sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość


dyrektywa_parlamentu_europejskiego_i_rady_2001_17_we.pdf

DYREKTYWA 2001 17 WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń


dyrektywa_parlamentu_europejskiego_i_rady_98_78_we.pdf

DYREKTYWA 98 78 WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 października 1998 r. w sprawie dodatkowego nadzoru nad zakładami ubezpieczeń w grupach ubezpieczeniowych

 


dyrektywa_rady_91_675_ewg.pdf

DYREKTYWA RADY z dnia 19 grudnia 1991 r. ustanawiająca Komitet ds. ubezpieczeń

 


 

DYREKTYWA RADY z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń


dyrektywa_rady_78_473_ewg.pdf

DYREKTYWA RADY z dnia 30 maja 1978 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do koasekuracji we Wspólnocie


dyrektywa_rady_64_225_ewg.pdf

DYREKTYWA RADY z dnia 25 lutego 1964 r. w sprawie zniesienia ograniczeń swobody przedsiębiorczości i świadczenia usług w dziedzinie reasekuracji i retrocesji