Przepisy krajowe

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Obowiązywanie od 1 stycznia 2016 r. Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z dn. 10-11-2015 r. poz. 1844) wynika z konieczności implementowania do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – Wypłacalność II (Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2009, s.1) (ang. Solvency II).
W Ustawie ustanowione zostały nowe regulacje dotyczące działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych oraz działalności reasekuracyjnej, a także określone zostały zasad wykonywania zawodu aktuariusza, sprawowania nadzoru ubezpieczeniowego, sprawowania nadzoru nad zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji w grupach oraz organizacji i funkcjonowania ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego.

Pełny tekst ustawy

Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym

Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym określa zasady wykonywania pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczeń osobowych i majątkowych.
Pośrednictwo ubezpieczeniowe polega na wykonywaniu przez pośrednika za wynagrodzeniem czynności faktycznych lub czynności prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia lub reasekuracji. Pośrednikami są wyłącznie agenci ubezpieczeniowi, brokerzy ubezpieczeniowi lub brokerzy, posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie reasekuracji (brokerzy reasekuracyjni).

Pełny tekst ustawy

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych określa zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. Ustanawia także sposób kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umów tych ubezpieczeń oraz konsekwencje niespełnienia tego obowiązku, podstawowe zasady innych umów ubezpieczeń obowiązkowych, zadania i zasady działania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Pełny tekst ustawy

Kodeks cywilny

Kodeks cywilny reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi.

Pełny tekst ustawy

Ustawa o transporcie drogowym

Ustawa określa zasady podejmowania i wykonywania krajowego transportu drogowego, międzynarodowego transportu drogowego, niezarobkowego krajowego przewozu drogowego oraz niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego. Ustawa określa również zasady działania Inspekcji Transportu Drogowego, a także odpowiedzialność za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego.

Pełny tekst ustawy