Public hearing


21 czerwca 2006

Pierwsze spotkanie podsumowywujące “Sygnały z rynku” odbyło się 21 Czerwca 2006.
Zostały poruszone następujące kwestie:
Panel 1: Uaktualnienie postępu prac CEIOPS nad Solvency II
Panel 2: Wpływ Solvency II na udziałowców oraz ubezpieczonych
Panel 3: Wpływ Solvency II na produkty i rynki ubezpieczeniowe
Panel 4: Relacja Solvency II do międzynarodowych trendów

Przemowa zamykająca wygłoszona była przez Komisarza McCreevy. Zwrócono uwagę na wysoki poziom harmonizacji Solvency II z perspektywy zintegrowanego rynku ubezpieczeniowego, wzmocnienie ochrony ubezpieczonych i znaczenia procesu nadzoru ubezpieczeniowego.


public-hearing-1-programme_minutes_en.pdf
Program

public_hearing_1_profile_en.pdf
Speakers profiles

summary_hearing_1_en.pdf
podsumowanie dnia

hearing_1_insurance_newsletter_en.pdf
See also Insurance newsletter - Special edition for the public hearing


Więcej szczegółów odnośnie sygnałów z rynku w formie prezentacji, przemówień, może być znalezione na stronie:
http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/solvency/hearing_en.htm

28 stycznia 2008

Drugie spotkanie podsumowywujące “Sygnały z rynku” odbyło się 28  Stycznia 2008.
Zostały poruszone następujące kwestie:
Panel 1: Uaktualnienie postępu prac nad Solvency II i znaczenie Czwartego Badania Ilościowego QIS4.
Panel 2: Implementacja zasady proporcjonalności, zwłaszcza w odniesieniu do SME.
Panel 3: Wypłacalność Grup
Panel 4: Modele Wewnętrzne

Przemowa zamykająca wygłoszona była przez Dyrektora Generalnego Internal Market and Services, Jörgen Holmquist. Zwrócił on uwagę na fakt, że wprowadzenie Solvency II ustanowi światowe standardy i istotne jest dotrzymanie założonych ram czasowych. Uznano badanie QIS3 za sukces, pokazujący dobry oddzwięk rynku na podejście oparte na kapitale narażonym na ryzyko.

QIS4 umożliwi CEIOPS przygotowanie gruntu dla miar przyszłego poziomu 2 implementacji.
Jörgen Holmquist podkreślił znaczenie CEIOPS i potrzebę większej konwergencji nadzoru ubezpieczeniowego, analogicznie jak było to podkreślone dla wszystkich komitetów poziomu 3 w przeglądzie Lamfalussy.


public_hearing_2_programme2008_en.pdf
Program


public-hearing-2_summary_minutes_pl.pdf
Podsumowanie dnia


Prezentacje wygłoszone na panelu są zamieszczone na stronie:
http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/solvency/presentations_en.htm