Rada Rozwoju Rynku Finansowego

Rada Rozwoju Rynku Finansowego została utworzona przez Ministra Finansów w 2006 r. jako organ opiniodawczy i doradczy w sprawach rynku finansowego.

Utworzenia Rady realizuje postulat udziału szeroko rozumianego środowiska w konsultacjach w zakresie kształtowania polityki wobec rynku finansowego. Utworzone forum wymiany poglądów wzmocniło udział instytucji finansowych w stanowieniu ram prawnych. Umożliwiło również prezentowanie jednolitego stanowiska na forum europejskim. Nowa formuła konsultacji zakłada pracę profesjonalistów w ramach grup i zespołów roboczych opracowujących zagadnienia istotne dla prac Rady.

Rada Rozwoju Rynku Finansowego została usytuowana przy ministrze właściwym do spraw instytucji finansowych, co w założeniu miało na celu wspomagać realizację przez niego efektywnej polityki rozwoju w obszarze rynku finansowego.

Skład Rady, ze względu na charakter tego forum i reprezentatywność, obejmuje przedstawicieli uczestników rynku finansowego, w tym także instytucji nadzorujących ten rynek. Pracami Rady Rozwoju Rynku Finansowego kieruje Minister Finansów lub wskazany przez niego Podsekretarz Stanu. Do pracy w ramach RRRF dodatkowo zapraszane są inne osoby na prawach członków oraz eksperci. Do opracowywania poszczególnych zagadnień Przewodniczący Rady może powołać zespoły i grupy robocze składające się ze specjalistów z zakresu zagadnień poddawanych analizie.