Statut

STATUT
POLSKIEJ IZBY UBEZPIECZEŃ

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1.    Polska Izba Ubezpieczeń, zwana dalej „Izbą”, jest organizacją ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego, reprezentującą zakłady ubezpieczeń - członków Izby na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz w niniejszym Statucie.
2.    Ubezpieczeniowy samorząd gospodarczy tworzą krajowe zakłady ubezpieczeń i zagraniczne zakłady ubezpieczeń wykonujące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Ustawy.
3.    Członkostwo w Izbie jest obowiązkowe i powstaje z chwilą podjęcia przez zakład ubezpieczeń, o którym mowa w ust. 2, działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4.    Z Izbą mogą być stowarzyszone posiadające osobowość prawną instytucje funkcjonujące na rynku ubezpieczeniowym, za wyjątkiem organów administracji rządowej, zwane dalej „członkami stowarzyszonymi”.
Członkom stowarzyszonym przysługują prawa określone w § 8 pkt 3 - 5.
Członkowie stowarzyszeni mają ponadto prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu Izby bez prawa głosu.
Członkostwo stowarzyszone powstaje i ustaje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z datą określoną w uchwale.
Wysokość składki opłacanej przez członków stowarzyszonych określa Walne Zgromadzenie.
5.    Izba działa na podstawie Ustawy oraz niniejszego Statutu.
§ 2.
1. Izba posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą Izby jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 3.
1.    Izba używa pieczęci okrągłej z napisem "Polska Izba Ubezpieczeń" oraz pieczęci podłużnej z napisem "Polska Izba Ubezpieczeń” i z adresem Izby. Izba ma prawo używania własnego emblematu.
2.     Izba może używać swojej nazwy w języku angielskim „Polish Insurance Association” i skrótu „PIA” oraz w języku francuskim „Association Polonaise des Sociétés d'Assurances” i skrótu „APSA”.
3. Izba może używać skrótu nazwy „PIU”.
§ 4.
Izba działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej  oraz prowadzi współpracę    międzynarodową.

Rozdział  II
Zadania Izby oraz sposoby i formy ich realizacji

§ 5.
1. Podstawowymi zadaniami Izby jest reprezentowanie i podejmowanie działań w celu ochrony wspólnych interesów członków Izby, współdziałanie w zapobieganiu zagrożeniom rynku ubezpieczeń, kształtowanie, upowszechnianie i czuwanie nad przestrzeganiem zasad uczciwej konkurencji i zasad etyki w działalności ubezpieczeniowej.
2. Podstawowym zadaniem Izby jest również wspieranie rozwoju polskiego rynku ubezpieczeń oraz umacnianie jego pozycji w kraju i na świecie, implementacja standardów funkcjonowania jednolitego rynku Unii Europejskiej na polskim rynku ubezpieczeń oraz jego pełna harmonizacja z rynkiem Unii Europejskiej a także kształtowanie i upowszechnianie zasad dobrych praktyk korporacyjnych w sektorze ubezpieczeniowym.
3. Do zadań Izby należy w szczególności:
1)    reprezentowanie członków Izby wobec organów władzy publicznej oraz podejmowanie działań w celu ochrony ich interesów,
2)    wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych zawierających regulacje dotyczące działalności ubezpieczeniowej, lub z nią związanych i współdziałanie na wniosek przy ich opracowywaniu,
3) reprezentowanie członków Izby w międzynarodowych organizacjach ubezpieczeniowych,
4) współdziałanie z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie ubezpieczeń,
5) inicjowanie i wykonywanie działalności edukacyjnej i informacyjnej w dziedzinie ubezpieczeń oraz współpraca w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr ubezpieczeniowych,
6) pozyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o funkcjonowaniu rynków ubezpieczeniowych w kraju i za granicą oraz opracowywanie na ich podstawie i udostępnianie dla potrzeb działalności ubezpieczeniowej analiz i prognoz oraz wydawanie biuletynu Izby,
7) tworzenie i wykonywanie informatycznych baz danych w zakresie statystyki ubezpieczeniowej, a w szczególności baz danych o przebiegu szkodowości w poszczególnych rodzajach ubezpieczeń oraz baz danych niezbędnych do przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej, w tym, w granicach określonych w Ustawie, informacji o wypłaconych odszkodowaniach lub świadczeniach, z wyłączeniem ubezpieczeń, o których mowa w dziale II w grupach 3 i 10 załącznika do ustawy, oraz o osobach, przeciwko którym było prowadzone postępowanie karne w związku z podejrzeniem popełnienia przez nie przestępstwa na szkodę zakładu ubezpieczeń, zakończone wyrokiem skazującym lub warunkowym umorzeniem postępowania,
8) stwarzanie możliwości polubownego rozstrzygania sporów między członkami Izby.
9) inicjowanie odpowiednich rozwiązań ustawodawczych i zmian obowiązujących przepisów w zakresie działania Izby,
10) organizowanie i koordynowanie działań zakładów ubezpieczeń w procesie tworzenia norm prawnych Unii Europejskiej w zakresie ubezpieczeń,
11) standaryzacja ochrony ubezpieczeniowej i procedur działania na rynku ubezpieczeniowym,
12) tworzenie forum do dyskusji i wymiany poglądów środowiska ubezpieczeniowego,
13) upowszechnianie wiedzy ubezpieczeniowej,
14) współdziałanie z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych, organem nadzoru oraz z innymi organami i organizacjami państwowymi i społecznymi w zakresie wynikającym z przepisów prawa ubezpieczeniowego,
15) współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej oraz z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie ubezpieczeń, zwłaszcza w zakresie działalności prewencyjnej, w ochronie rynku ubezpieczeniowego w zapobieganiu przestępczości ubezpieczeniowej oraz w szkoleniu i doskonaleniu zawodowym,
16) wspieranie i inicjowanie przedsięwzięć służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych kadr ubezpieczeniowych,
17) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej i uczciwej konkurencji w działalności ubezpieczeniowej oraz sprawowanie pieczy nad ich przestrzeganiem,
18) zbieranie informacji o przepisach prawa, podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia jednolitej wykładni przepisów prawa, występowanie w imieniu członków Izby do właściwych organów z wnioskami o interpretację przepisów, przekazywanie z wyprzedzeniem informacji o regulacjach prawnych mających wpływ na działalność zakładów ubezpieczeń,                                                          
19) opracowywanie analiz i prognoz obejmujących funkcjonowanie i perspektywy rozwoju rynku ubezpieczeniowego,
20) współdziałanie z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym,  Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz z organem prowadzącym Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców.
§ 6.
Izba realizuje zadania określone w § 5 w szczególności poprzez:
1) współpracę  z członkami Izby, w tym – zbieranie ich opinii i wypracowywanie na ich podstawie stanowiska oraz prezentowanie go jako stanowiska Polskiej Izby Ubezpieczeń
2) świadczenie zakładom ubezpieczeń pomocy organizacyjno-prawnej i doradczo-konsultacyjnej
3) powoływanie komisji i zespołów problemowych oraz stwarzanie dla nich właściwych  warunków  działania
4) przedstawianie stanowiska środowiska ubezpieczeniowego oraz opracowywanie  opinii i ekspertyz dla organów władzy i administracji państwowej; delegowanie swoich przedstawicieli do krajowych i zagranicznych organizacji związanych z rynkiem ubezpieczeń; uczestnictwo w pracach organizacji i instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach związanych z działalnością ubezpieczeniową
5) nawiązywanie kontaktów i rozwijanie współpracy z zagranicznymi organizacjami i stowarzyszeniami ubezpieczeniowymi,
6) współpracę z krajowymi i zagranicznymi uczelniami, szkołami i innymi ośrodkami kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr ubezpieczeniowych
7) współpracę z  innymi izbami i stowarzyszeniami gospodarczymi,
8) inicjowanie i tworzenie warunków do zawierania dwustronnych i wielostronnych porozumień dla rozwoju rynku ubezpieczeniowego
9) zbieranie informacji od członków Izby i tworzenie baz danych oraz podejmowanie innych działań mających na celu działalność prewencyjną oraz  przeciwdziałanie przestępczości ubezpieczeniowej i innym zagrożeniom funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego
10) inicjowanie współpracy z mediami w promocji ubezpieczeń i edukacji ubezpieczeniowej oraz zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących członków Izby  lub w sprawach zagadnień ubezpieczeniowych i ochrony interesów w sprawach godzących w dobre imię członków Izby,   
11) prowadzenie przy Izbie Sądu Polubownego do postępowań pojednawczych i do polubownego rozstrzygania sporów pomiędzy członkami Izby,
12) podejmowanie działań mających na celu eliminowanie naruszeń zasad etyki zawodowej oraz uczciwej konkurencji w działalności ubezpieczeniowej oraz przeciwdziałanie takim naruszeniom
13) opracowywanie okresowych analiz i raportów o działalności ubezpieczeniowej i wydawanie publikacji branżowych, w tym biuletynu Izby.

Rozdział III
Członkowie Izby, ich prawa i obowiązki

§ 7.
1.    Członkiem Izby jest krajowy zakład ubezpieczeń oraz zagraniczny zakład ubezpieczeń posiadający oddział lub oddział główny, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.    Członkostwo w Izbie powstaje z chwilą podjęcia działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – z tym jednak, że prawa członkowskie można wykonywać po powiadomieniu Izby o podjęciu tej działalności.
3.    Członkowie Izby wykonują swoje prawa i obowiązki poprzez swoich przedstawicieli z uwzględnieniem § 13 ust. 2.
§ 8.
Członek Izby ma następujące prawa:
1) delegowania swojego przedstawiciela na Walne Zgromadzenie Izby i głosowania nad uchwałami
2) czynne i bierne prawo wyborcze, poprzez swoich przedstawicieli, do wybieralnych organów Izby,
3) występowania z inicjatywami związanymi z działalnością Izby
4) korzystania ze świadczeń i pomocy Izby, wchodzących w jej zakres zadań
5) uzyskiwania informacji o bieżącej pracy Izby.
§ 9.
Członek Izby obowiązany jest do:
1)    uczestniczenia w pracach Izby,
2)    przestrzegania Statutu Izby oraz uchwał i rozstrzygnięć jej organów,
3)    współdziałania w realizacji celów i zadań Izby,
4)    przesyłania do Biura Zarządu kopii sprawozdań, składanych organowi nadzoru, z zastrzeżeniem zachowania przez Izbę poufności informacji,
5)    terminowego regulowania składek członkowskich w ustalonej wysokości,
6)    przekazywania informacji i danych, których zakres został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w celu wykonania zadań Izby o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 6 i 7.

§ 10.
Członkostwo w Izbie ustaje z chwilą podjęcia uchwały o likwidacji dobrowolnej zakładu ubezpieczeń lub z chwilą, gdy decyzja o likwidacji przymusowej stała się prawomocna. Członkostwo w Izbie ustaje również z chwilą cofnięcia przez organ nadzoru zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.
§ 11.
W przypadku naruszenia przez członka Izby zasad uczciwej konkurencji lub zasad etyki w działalności ubezpieczeniowej, członek Izby dopuszczający się naruszenia może zostać na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia upomniany. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, naruszenie przez członka Izby zasad uczciwej konkurencji lub zasad etyki w działalności ubezpieczeniowej oraz treść upomnienia może zostać podana do publicznej wiadomości.

Rozdział IV
Organy Izby

§ 12
Organami Izby są:
1) Walne Zgromadzenie, 2) Komisja Rewizyjna,
3) Zarząd.
§ 13
1. Najwyższą władzą Izby jest Walne Zgromadzenie.
2. Każdy członek Izby może delegować na Walne Zgromadzenie  jednego przedstawiciela i ma na Walnym Zgromadzeniu  jeden głos.
3. Walne Zgromadzenia  odbywają się jako zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zwoływane przez Zarząd powinno odbyć się do dnia 30 czerwca każdego roku.
5. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:
1)    jeżeli uzna to za wskazane,
2)    na żądanie Komisji Rewizyjnej – w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia żądania,
3)    na żądanie co najmniej 1/4 członków Izby - w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia żądania,
6. W razie nie zwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd w terminie wskazanym w ust. 4 lub 5 pkt. 2) i 3), Walne Zgromadzenie  zwołuje Komisja Rewizyjna.
7. Zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu, z podaniem dnia, godziny i miejsca oraz porządku obrad wysyłane są członkom Izby listami poleconymi lub kurierem lub drogą elektroniczną, za potwierdzeniem odbioru, co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.
8. Walne Zgromadzenie nie może zmieniać porządku obrad, ani podejmować uchwał w sprawach nie objętych porządkiem obrad, chyba że w Walnym Zgromadzeniu  uczestniczą wszyscy członkowie Izby i wyrażą na to zgodę.
9. O zwołaniu Walnego Zgromadzenia powiadamia się członków stowarzyszonych.
§ 14
1.Walne Zgromadzenie rozstrzyga o kierunkach działalności i rozwoju Izby.
2.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Statucie, należy:
1) uchwalanie Statutu Izby i jego zmian,
2) zatwierdzanie rocznego planu działalności i planu finansowego Izby
3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Izby oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wyników czynności podejmowanych przez Komisję w ramach jej kompetencji statutowych, w tym z oceny badania sprawozdania finansowego
5) udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków
6) ustalenie wysokości ekwiwalentu dla członków Komisji Rewizyjnej za udział w pracach Komisji
7) przyznawanie na wniosek Zarządu odznaki „Za zasługi dla ubezpieczeń”
8) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie przez Izbę nieruchomości albo obciążenie nieruchomości
9) podejmowanie uchwał oraz zajmowanie stanowiska w innych sprawach na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
10) określanie zakresów informacji i danych w bazach danych Izby - o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 6 i 7,
11) określanie sposobu pozyskiwania i udostępniania informacji i danych w bazach danych Izby - o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 6 i 7.
§ 15
1.    W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Izby reprezentowani przez swoich przedstawicieli z uwzględnieniem § 13 ust. 2.
2.    W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą również, z głosem doradczym, członkowie Zarządu oraz członkowie Komisji Rewizyjnej.
3.    Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał w sprawie Statutu i jego zmian, które są uchwalane bezwzględną większością głosów.
4.    Głosowanie jest jawne.
5.    Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, nad wnioskami o odwołanie członków organów Izby i w sprawach osobowych, jak również  w sprawach co do których Walne Zgromadzenie zadecyduje o tajnej formie głosowania gdy co najmniej jedna dziesiąta obecnych zgłosi takie żądanie.
6.    Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Izby, a w razie jego nieobecności  upoważniony przez Zarząd Wiceprezes lub inny członek Zarządu. W przypadku nieobecności członków Zarządu, Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub inny członek Komisji Rewizyjnej. 
7.    Walne Zgromadzenie prowadzi wybierany każdorazowo Przewodniczący  Walnego Zgromadzenia.
8.    Walne Zgromadzenie jest protokołowane, a protokoły przekazywane są  członkom Izby w terminie 30 dni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.
§ 16
Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
1)    rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Izby oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2)    rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wyników czynności podejmowanych przez Komisję w ramach jej kompetencji statutowych, w tym  z oceny badania sprawozdania finansowego, 
3)    udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich obowiązków.
 
§ 17
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania.
§ 18
1.    Członków Komisji Rewizyjnej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Izby.
2.    Członków Komisji Rewizyjnej wybiera się na wspólną trzyletnią  kadencję. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wybranego przed upływem kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Komisji Rewizyjnej.
3.    skreślony
4.    Komisja Rewizyjna składa się z dziewięciu do jedenastu członków.
5.    Szczegółowe zasady wyboru oraz liczbę członków Komisji Rewizyjnej określa na każdą kadencję Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. 
6.    Skład Komisji Rewizyjnej powinien zapewnić reprezentację różnych grup członków Izby. 
7.    Członkiem Komisji Rewizyjnej może zostać wybrany tylko członek zarządu zakładu ubezpieczeń – członka Izby lub dyrektor albo zastępca dyrektora oddziału (oddziału głównego) - członka Izby w rozumieniu ustawy z 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej.
8.    Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego oraz powołuje, spośród pracowników Biura Izby,  Sekretarza Komisji. Komisja Rewizyjna może wybrać spośród swoich członków do dwóch wiceprzewodniczących.
§ 19
1.    Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem w którym Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za ostatni rok obrotowy pełnienia tej funkcji.
2.    Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa również w razie:
a)    ustania członkostwa w zarządzie zakładu ubezpieczeń, który zgłosił go w wyborach do Komisji Rewizyjnej,
b)    rezygnacji lub odwołania z funkcji członka Komisji Rewizyjnej,
c)    nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech posiedzeniach Komisji Rewizyjnej,
d)    śmierci.
3.    W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej z przyczyn, o których mowa w ust. 2,  przeprowadza się wybory uzupełniające według zasad jakie obowiązywały w wyborach Komisji Rewizyjnej na daną kadencję. W tym celu Zarząd winien zwołać Walne Zgromadzenie w terminie nie później niż 3 miesiące od daty wygaśnięcia mandatu.
§ 20
1.    Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Izby we wszystkich dziedzinach jej działalności, w szczególności:
1)    ocena rocznego planu działalności i planu finansowego Izby
2)    ocena sprawozdania Zarządu z działalności Izby i sprawozdania finansowego za rok ubiegły oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu Izby pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
3)    bieżąca ocena działalności Zarządu;
4)    formułowanie celów działalności dla Prezesa Izby i akceptacja celów wyznaczonych przez Prezesa Izby dla pozostałych członków Zarządu;
5)    ocena wniosków Zarządu przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu;
6)    ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu, w tym przyznawanie nagrody rocznej;
7)    wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Izby,
8) uchwalanie Regulaminu pracy Zarządu,
9) uchwalanie Regulaminu pracy komisji, podkomisji i grup roboczych,
10) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Izbę zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę ustalaną uchwałą Komisji Rewizyjnej w przedziale od 200.000,- zł do 2.000.000,- zł.
2.    W celu wykonania swoich obowiązków Komisja Rewizyjna może badać wszystkie dokumenty Izby, żądać od Zarządu i pracowników Biura Izby sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Izby.
3.    Komisja Rewizyjna może wykonywać swoje czynności poprzez powołane w tym celu komitety.
4.    Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu.
5.    Uchwała dotycząca rekomendacji kandydatów do Zarządu zapada większością trzech czwartych głosów.
6.    Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. W posiedzeniach biorą udział także Prezes Izby, Sekretarz Komisji Rewizyjnej oraz zaproszone osoby.
7.    Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Komisję Rewizyjną w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
8.    Obsługę administracyjną posiedzeń Komisji Rewizyjnej prowadzi Biuro Izby.
9.    Szczegółowe zasady pracy i tryb podejmowania uchwał przez Komisję Rewizyjną określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Izby.
§ 21
1.     Zarząd składa się z dwóch albo większej liczby członków, w tym z Prezesa Zarządu, który jest Prezesem Izby i z co najmniej jednego Wiceprezesa. Walne Zgromadzenie określa na każdą kadencję liczbę członków Zarządu.
2.    Członkowie Zarządu powoływani są przez Walne Zgromadzenie Izby spośród kandydatów rekomendowanych przez Komisję Rewizyjną.
3.    Zgłoszenia kandydatów na członków Zarządu należy składać pisemnie do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej co najmniej na 7 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, które dokonuje wyboru członków Zarządu. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać jego zgodę na kandydowanie oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia wyborów.
4.    Kadencja Zarządu trwa trzy lata, za wyjątkiem kadencji rozpoczynającej się w 2011r, która trwa cztery lata. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe za ostatni rok pełnienia funkcji członka Zarządu.
5.    Członków Zarządu wybiera się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu wybranego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
6.    Prezes i pozostali członkowie Zarządu mogą być w każdym czasie odwołani uchwałą Walnego Zgromadzenia, podjętą na wniosek Komisji Rewizyjnej, co powoduje wygaśnięcie ich mandatów.
7.    Mandat członka Zarządu Izby wygasa również wskutek śmierci lub rezygnacji z funkcji członka Zarządu.

§ 22
1. Zarząd prowadzi sprawy Izby i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej.
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Izby upoważnieni są  łącznie dwaj członkowie Zarządu albo pełnomocnicy w zakresie ich umocowania.
§ 23
1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Izby.
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
3. W czasie zatrudnienia w Izbie, członkowie Zarządu, w tym Prezes nie mogą być zatrudnieni poza Izbą na jakiejkolwiek podstawie prawnej, poza pracą naukową i dydaktyczną oraz prowadzić działalności gospodarczej.
4. W umowie między Izbą a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Izbę reprezentuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej albo pełnomocnik powołany uchwałą Komisji Rewizyjnej.
5. Szczegółowe zasady pracy Zarządu, w tym podział kompetencji pomiędzy jego członkami, określa regulamin zatwierdzany przez  Komisję Rewizyjną.
§ 24
1.Zarząd realizuje swoje zadania przy pomocy Biura Izby, które zapewnia obsługę merytoryczną i administracyjną działań Zarządu.
2. Organizację i zasady działania Biura Izby określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd.

Rozdział V
Komisje
§ 25
1. Komisje powołuje i odwołuje Komisja Rewizyjna na wniosek Zarządu. Komisja Rewizyjna w uchwale o powołaniu komisji określa zakres jej działania.
2. Członków komisji powołuje i odwołuje Zarząd. 
3. Każdy członek Izby ma prawa zgłaszać kandydatów do komisji, biorąc pod uwagę konieczność zaangażowania członka komisji w jej prace w godzinach pracy obowiązujących u pracodawcy zgłaszającego pracownika do komisji.

Rozdział VI
Sądownictwo polubowne
§ 26
1.Przy Izbie działa Sąd Polubowny, powołany do rozstrzygania sporów między członkami Izby, którzy dokonali zapisu na sąd polubowny.
2.Sąd Polubowny rozpatruje sprawy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, na podstawie regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział VII
Zasady wykonywania działalności gospodarczej
§ 27
1.Izba może wykonywać działalność gospodarczą w ramach przedsiębiorcy powoływanego uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2.Działalność gospodarcza prowadzona jest według zasad określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Rozdział VIII
Zasady gospodarki finansowej
§ 28
1.Izba prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową. Rachunkowość Izby prowadzona jest według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.
2.Rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym.
3.Majątek Izby pochodzi ze składek członkowskich wpłacanych corocznie przez każdego członka Izby, dotacji i darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Izby oraz z dochodów z działalności gospodarczej, prowadzonej w ramach powołanego do tego przedsiębiorcy.
4.Dochody pochodzące ze źródeł przychodów określonych w ust. 3 przeznacza się w całości na pokrycie działalności Izby.
5.Niewykorzystane w danym roku środki finansowe przechodzą na rok następny.
§ 29
1.Składkę członkowską na rzecz Izby członkowie Izby wpłacają w dwóch ratach:      – pierwszą ratę w wysokości 50% składki rocznej przypadającej na dany zakład ubezpieczeń, wynikającej łącznie z ust. 3 i z ust. 4, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku, – pozostałe 50% składki – w terminie do 31 lipca każdego roku.
2.Wysokość składki członkowskiej oraz zasady jej obliczania określa   minister właściwy do spraw instytucji finansowych. Składka ta naliczana jest od składki przypisanej brutto danego zakładu ubezpieczeń z roku poprzedniego.
3. Od nieterminowo wpłaconych składek naliczane są odsetki ustawowe.
4. Egzekucja składki członkowskiej następuje na zasadach ogólnych – z tym że odpowiednie czynności Izba podejmuje po bezskutecznym upływie wyznaczonego w tym celu członkowi, co najmniej czternastodniowego terminu. 

Tekst jednolity Statutu ustalony przez Zarząd PIU 2 lutego 2012r.