Ubezpieczenia w gospodarce

Formuła ubezpieczeń pozwala na rozproszenie skutków określonego ryzyka na całą populację. Powszechny dostęp do produktów ubezpieczeniowych jest jednym z wyznaczników rozwoju społeczno-gospodarczego. Mitem jest stwierdzenie, że ubezpieczenie jest przydatne tylko dla osób bogatych i że tylko takie osoby powinny się nim interesować. Jak pokazują badania, to właśnie osoby o niskich lub średnich dochodach mogą najwięcej skorzystać dzięki ubezpieczeniu.
Ubezpieczenia są ważnym elementem finansów zarówno pojedynczych gospodarstw domowych, jak również całej gospodarki. Produkty życiowe przyczyniają się do zwiększenia oszczędności, zwłaszcza tych długookresowych.
Cel takich oszczędności może być różnorodny. Do najważniejszych należą potrzeby edukacyjne dzieci i zabezpieczenie na starość. Znaczenie ubezpieczeń będzie rosnąć wraz ze zmniejszaniem zakresu i poziomu świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego i systemu ochrony zdrowia.
Ubezpieczenia funkcjonują także jako makroekonomiczny "stabilizator gospodarczy". Łagodzą one bowiem szoki związane z występowaniem ryzyk, jak również same przyczyniają się do wzrostu PKB. Branża ubezpieczeniowa jest też ważnym pracodawcą.

Dlaczego ubezpieczenia są ważne dla gospodarki?

  • mobilizacja oszczędności prywatnych i wspomaganie lub wręcz zastępowanie sektora publicznego w zakresie zabezpieczenia społecznego
  • instytucje ubezpieczeniowe są ważnym pracodawcą
  • łagodzenie cykli gospodarczych i ważny czynnik wzrostu PKB
  • zwiększanie konkurencyjności gospodarki poprzez uwalnianie rezerw oraz lepsze zarządzanie ryzykiem (w tym rola prewencyjna)