Wiadomości Ubezpieczeniowe

"Wiadomości Ubezpieczeniowe” są najstarszym polskim czasopismem o ubezpieczeniach, ukazującym się do 1947 r. Tytuł ten wydawany od ponad 60 lat służy jako źródło profesjonalnej informacji o ubezpieczeniach kolejnym generacjom ubezpieczeniowców.
Czasopismo jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Wydawców Prasy - Presse International des Assurances (PIA).

Kontakt z redakcją: wiad_ubezp@piu.org.pl


Wiadomości Ubezpieczeniowe 1/2016

Zapraszamy do lektury kwartalnika naukowego "Wiadomości Ubezpieczeniowe" nr 1/2016

Spis treści:

Wspomnienia
Wspomnienie o Profesorze Władysławie Górskim (22.01.1917–10.02.2015) w pierwszą rocznicę śmierci – Eugeniusz Kowalewski, Władysław Wojciech Mogilski
Wspomnienie o Mieczysławie Edwardzie Szpyrze – Stanisław Stawarz

Artykuły
Ubezpieczenie ochrony prawnej – konstrukcja produktu i likwidacja szkód w praktyce ubezpieczeniowej – Marcin Pabiś
Ubezpieczenie ochrony prawnej w relacji z innymi ubezpieczeniami gospodarczymi: wybrane problemy – Diana R. Bożek
Regulacje dyrektywy Solvency II odnoszące się do ubezpieczenia ochrony prawnej – implementacja w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – Szymon Szmak
Outsourcing likwidacji szkód ubezpieczeniowych w ubezpieczeniu ochrony prawnej – Maciej Balcerowski
O niedostatecznej ochronie prawnej jako ryzyku społecznym – Tadeusz Szumlicz

Ubezpieczenia ochrony prawnej – głos praktyki zagranicznej
The Importance of In-House Legal Services in Legal Protection Insurance – Jan Moerland

Aktualne problemy rynku ubezpieczeń
Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie dwóch członków zarządu krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji – wybrane aspekty – Paweł Wajda
Wpływ ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych na rynek ubezpieczeniowy – Michał Marszelewski

Debiut
Abandon przedmiotu ubezpieczenia a wypłata odszkodowania ubezpieczeniowego – analiza porównawcza polskiego Kodeksu morskiego oraz angielskiej ustawy Marine Insurance Act – Piotr Radwański

Artykuł recenzyjny
Mariusz Fras, Umowa ubezpieczenia grupowego. Aspekty prawne, Wydawnictwo Wolters Kluwer business, seria Monografie LEX, Warszawa 2015, – Monika Szaraniec
Jerzy Handschke, Monika Kaczała, Krzysztof Łyskawa, Koncepcja polis indeksowych i możliwość ich zastosowania w systemie obowiązkowych dotowanych ubezpieczeń upraw w Polsce, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa 2015 – Damian Walczak

Wiadomości Ubezpieczeniowe 4/2015

Zapraszamy do lektury kwartalnika naukowego "Wiadomości Ubezpieczeniowe" nr 4/2015. Wszystkie artykuły napisane są po angielsku.

SPIS TREŚCI:
Complaints Act 2015 – a New Measure of Customer Protection on the Polish Insurance Market – Eugeniusz Kowalewski, Michał P. Ziemiak, Michał Marszelewski
Value based management in insurance companies –Magdalena Chmielowiec–Lewczuk
Insurance in the process of financial risk management in enterprise activity – Robert Dankiewicz
Unit-linked life insurance in view of the new Act on insurance and reinsurance activities – Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska, Piotr Pisarewicz
The research on the effectiveness of unit-linked insurance plans – Anna Ostrowska-Dankiewicz
The Impact of Additional Insurance Options of the ABD, ALI and ADI – Type on a Level of Mathematical Reserves of Premiums in Life Insurance – Magdalena Homa
The sufficiency of the minimum amounts in compulsory liability insurance to cover personal injury claims – based on motor third party liability insurance and medical liability insurance – Wanda Ronka-Chmielowiec, Anna Jędrzychowska, Ewa Poprawska
Description of the selected methods and ways of counteracting insurance crime – a case study of alternative spare parts and partial loss claims in no‑fault insurance policies – Wojciech Lewicki
Export Credit Insurance in the Russian Federation – Alexander Tsyganov, Nadezda Kirillova
The Use of Financial Risks Insurance to Launder Financial Resources in Ukraine – Jurij Klapkiv

Wiadomości Ubezpieczeniowe 2/2015

Zapraszamy do lektury kwartalnika naukowego "Wiadomości Ubezpieczenikowe 2/2015".

Spis treści:

Ustawa o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. – geneza, znaczenie i zakres zastosowania w sektorze usług ubezpieczeniowych – Ewa Bagińska
Obowiązek informacyjny w umowach ubezpieczenia zawieranych na odległość z udziałem konsumentów – Izabela Adrych-Brzezińska
Nowa ustawa o prawach konsumenta a zawarcie umowy ubezpieczenia poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość – Maja Maciejewska-Szałas
Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę a kwestia zwolnienia od kosztów sądowych. Kilka uwag na tle rozstrzygnięć Sądu Najwyższego i sądów powszechnych – Michał P. Ziemiak
Wstrzymanie realizacji gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej na podstawie postanowienia sądowego – Tomasz Kwieciński, Jakub Pokrzywniak, Patrycja Jarus
Znaczenie pośrednictwa brokera w ubezpieczaniu przedsiębiorstw sektora MSP – Beata Jackowska, Tomasz Jurkiewicz, Ewa Wycinka
Definiowanie chorób w ubezpieczeniu na wypadek poważnego zachorowania w praktyce ubezpieczycieli zagranicznych – Marta Gumna
Analiza wykorzystania kodów warunkowych w systemie AUDATEX w procesie likwidacji szkody komunikacyjnej w ubezpieczeniu autocasco – studium przypadku – Bartłomiej Dudziak, Walenty Dudziak
Trafność oceny szczerości klientów zakładów ubezpieczeń w Polsce – Joanna Ulatowska, Aleksandra Dobrzańska, Kamila Misztalewska

Debiut:
W sprawie charakteru prawnego ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych – Jarosław Preis

Recenzje:
Bogusław Hadyniak, Ubezpieczenia prywatne. Kompedium, Poltext 2014, s. 260 – Jan Monkiewicz

Konferencje:
Jubileuszowa konferencja Profesora Tadeusza Szumlicza „O ubezpieczeniu w polityce społecznej” – Marcin Kawiński
Sprawozdanie z konferencji „Kancelarie odszkodowawcze jako uczestnicy rynku ubezpieczeniowego – wczoraj, dziś i jutro” – Paweł Chrościcki

 

Wiadomości Ubezpieczeniowe 1/2015

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru kwartalnika naukowego Wiadomości Ubezpieczeniowe (nr 1/2015).

Spis treści:

Implementacja dyrektywy Wypłacalność II – perspektywa prawa europejskiego – Robert Grzeszczak
Zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczenia w świetle projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Wybrane zagadnienia – Michał P. Ziemiak
Przymus ubezpieczenia na tle projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – Władysław Wojciech Mogilski
Ochrona słusznych interesów ubezpieczonych a prawa ubezpieczycieli – Marek Chmaj, Piotr Zientarski
Prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia z elementem inwestycyjnym w założeniach do projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej – Magdalena Szczepańska
Prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym – uwagi na tle projektowanej regulacji – Michał Romanowski, Anne-Marie Weber
Europejski system nadzoru finansowego a unijny mandat krajowych organów nadzoru – wybrane aspekty – Robert Grzeszczak, Magdalena Słok-Wódkowska
Uwagi na temat nadzoru nad oddziałami zakładów ubezpieczeń w świetle projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – Paweł Wajda
Natura prawna i skutki rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego kierowanych do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji – Paweł Wajda, Sebastian Pabian
Wpływ nowej ustawy na rynek pośredników ubezpieczeniowych w Polsce – Piotr Czublun

 

Wiadomości Ubezpieczeniowe 2/2014

Zapraszamy do lektury Wiadomości Ubezpieczeniowych 2/2014.

Spis treści:

Projektowane zmiany w Kodeksie karnym odnoszące się do ustalania m.in. zadośćuczynienia i nawiązki (art.
46 k.k., art.47 § 3 k.k., art.48 k.k.) – Józef Zych

Wykluczenie z ubezpieczenia na życie osób dotkniętych określonymi chorobami przewlekłymi – Małgorzata Puto
Szacowanie składki w ubezpieczeniu od ryzyka niesamodzielności – Edyta Sidor-Banaszek
Ujemne skutki przezimowania upraw rolnych jako ryzyko ubezpieczeniowe – Anna Gawrońska
Charakterystyka rynku produktów strukturyzowanych oferowanych w formie Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych zakończonych w latach 2000–2 013 – Monika Hadaś-Dyduch
Analiza komparatywna obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w Polsce oraz Rosji w latach 2007–2012 – Ryszard Pukała
Ubezpieczenia ochrony prawnej w systemie niemieckim – wybrane problemy – Szymon Szmak
Doświadczenia niemieckie w gromadzeniu i wykorzystywaniu danych dla celów zarządzania w ochronie zdrowia – Anna Seiffert
Reforma systemu emerytalnego w Wielkiej Brytanii – Wojciech Sieczkowski
Rola medycznych kont oszczędnościowych w finansowaniu opieki zdrowotnej – doświadczenia singapurskie i
amerykańskie – Jagoda Cybińska


Nowe idee i polemiki:

Ubezpieczenia społecznościowe – zakład ubezpieczeń peer-to-peer – Robert Kurek

Glosy:

Glosa do uchwały SN z 12 XII 2013 r. (III CZP 74/13) – Monika Wałachowska
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2013 r. (IV CSK 142/13) (glosa aprobująca) – Michał P. Ziemiak

Varia:

Historyczne polisy ubezpieczeniowe w finansach i w kolekcjach – Leszek Kałkowski

Konferencje:

Sprawozdanie z konferencji: System prawny ubezpieczeń obowiązkowych – przesłanki i kierunki reform (Warszawa, 15 maja 2014 r.) – Magdalena Krajenta, Patryk Pawlak

Recenzje:

Leokadia Oręziak, OFE, katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce, Wydawnictwo Książka i Prasa, Warszawa 2014 r., s. 400– Tomasz Michalski

Wiadomości Ubezpieczeniowe 1/2014

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru czasopisma naukowego "Wiadomości Ubezpieczeniowe".

Spis treści:

Pożegnanie Redaktora Naczelnego Profesora Jerzego Ryszarda Handschke
Wspomnienie o Profesorze Jerzym Ryszardzie Handschke

Nadużycie prawa podmiotowego a dochodzenie roszczenia o zadośćuczynienie pieniężne z tytułu śmierci osoby bliskiej – Ewa Bagińska, Monika Wałachowska
Gwarancja ubezpieczeniowa członka konsorcjum jako wadium w postępowaniu o uzyskanie przez konsorcjum zamówienia publicznego – Eugeniusz Kowalewski, Władysław W. Mogilski
Kilka refleksji w sprawie opłaty likwidacyjnej w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – Michał Romanowski, Grzegorz Romanowski
Odpowiedzialność cywilna adwokata na tle ubezpieczenia OC – uwagi w świetle wybranych orzeczeń sądowych – Hanna Czerwińska
Psychologiczny efekt ubezpieczenia OC a koluzja – Tomasz Kacprzyk
Pomiar efektywności systemu bonus-malus. Analiza wybranych metod oceny – Anna Jędrzychowska, Ewa Poprawska
Analiza modyfikacji systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych AC na przykładzie wybranego zakładu ubezpieczeń – Ewa Łazuka, Klaudia Stępkowska
Analiza zmian struktury przychodów banków notowanych na GPW w Warszawie w kontekście wdrażania przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacji U – Piotr Pisarewicz
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2012 r. (VI ACa 1321/11) dotyczącego postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych wykorzystywanych przez kancelarie odszkodowawcze – Michał P. Ziemiak

Recenzje:

Ubezpieczenia dla biznesu, opracowanie zbiorowe pod red. Magdaleny Szczepańskiej, Wydawnictwo WPiA Uniwersytetu Warszawskiego – KONUSIG, Warszawa 2013 – Eugeniusz Kowalewski, Magdalena Krajenta, Patryk Pawlak

Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2012

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru czasopisma naukowego "Wiadomości Ubezpieczeniowe".

Spis treści:

Rozprawy naukowe:

Znaczenie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 1 marca 2011 r. dla wybranych ubezpieczeń życiowych i majątkowych – Beata Jackowska, Ewa Wycinka
Art. 433 k.c. a szkoda polegająca na zalaniu lokalu na niższej kondygnacji – Marcin Krajewski
Odszkodowanie za szkodę w pojazdach mechanicznych a kwestia cen części oryginalnych oraz amortyzacji i urealnienia ich wartości. Rozważania na kanwie obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC – Dariusz Fuchs, Eugeniusz Kowalewski, Monika Wałachowska, Michał Piotr Ziemiak
Odpowiedzialność ubezpieczyciela za działania agenta w świetle charakteru prawnego czynności (usług)dodatkowych pośrednika – Dariusz Fuchs
Wybrane cechy morfologiczne cykli ubezpieczeniowych w Polsce w latach 2001–2012 – Piotr Manikowski
Zagrożenie katastrofami naturalnymi w Polsce – Renata Pajewska-Kwaśny

Ryzyko katastrofi czne w opinii polskich gospodarstw domowych w świetle badań – Ilona Tomaszewska
Struktura portfela oszczędności emerytalnych a wiek ubezpieczonego – analiza ilościowa w kontekście uwarunkowań polskiego systemu emerytalnego – Szymon Jędrzejewski

Debiuty:

Programy obowiązkowych ubezpieczeń nieruchomości budynkowych i lokalowych w przykładowych czterech krajach Europy. Możliwość implementacji wybranych rozwiązań w Polsce – Martyna Roszak

Wiadomości Ubezpieczeniowe 4/2011

Zapraszamy do lektury kwartalnika naukowego "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 4/2011

Spis treści:

Nowe idee i polemiki:

Dekalog konkluzji wynikających z uchwały Sądu Najwyższego w sprawie pojazdu zastępczego – Eugeniusz Kowalewski, Jerzy Handschke, Tadeusz Szumlicz
Czy współpłacenie lub suplementarne ubezpieczenia zdrowotne mogą poprawić działanie polskiego systemu ochrony zdrowia – polemika z raportem Ernst & Young – Jakub Owoc

Rozprawy naukowe:

W sprawie refundacji kosztów wynagrodzenia pełnomocnika w ubezpieczeniowym postępowaniu likwidacyjnym – Eugeniusz Kowalewski, Mirosław Nesterowicz, Ewa Bagińska, Monika Wałachowska, Michał Piotr Ziemiak, Władysław Wojciech Mogilski, Małgorzata Serwach
Stypizowane sytuacje faktyczne, w których kompensacja ubytku wartości handlowej pojazdu nie jest adekwatna – Eugeniusz Kowalewski, Michał Piotr Ziemiak
Ochrona ubezpieczeniowa wzajemnych roszczeń ubezpieczonych w umowie ubezpieczenia OC – Władysław Wojciech Mogilski, Małgorzata Serwach
Ubezpieczeniowe produkty strukturyzowane – wpływ na polski rynek ubezpieczeń życiowych – Marietta Janowicz-Lomott, Anna Ostrowska-Dankiewicz
Ekonomiczne i instytucjonalne czynniki rozwoju ubezpieczeń – Teresa H. Bednarczyk
Istota i cele komunikacji korporacyjnej w zakładach ubezpieczeń – Filip Przydróżny
Równoważność nadzoru ubezpieczeniowego krajów spoza UE – Robert Kurek
Składki przekazywane do OFE a sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – Kamila Bielawska

Recenzje:

Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne pod redakcją naukową Wandy Sułkowskiej – Irena Jędrzejczyk

Wiadomości Ubezpieczeniowe 2/2011

Zapraszamy do lektury kwartalnika naukowego "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2/2011.

Spis treści:

Rozprawy naukowe:

Środki własne zakładów ubezpieczeń – ujęcie w Solvency II – Robert Kurek
Aspekty jakościowe modeli wewnętrznych w badaniu QIS5 – Joanna Wartini
Redystrybucyjno-kapitałowa funkcja ubezpieczeń gospodarczych – Krystyna Ciuman
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej notariusza – propozycje nowych rozwiązań – Eugeniusz Kowalewski
Składka zaległa i regres ubezpieczeniowy – cechy wspólne oraz różnice – Maciej Rapkiewicz
Klauzula rozsądku w anglosaskim prawie ubezpieczeniowym oraz Restatement of European Insurance Contracts – Natalia Bukowska
Prawa pacjentów na wspólnym rynku Unii Europejskiej według nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE – Martyna Łaszewska-Hellriegel
Znaczenie Otwartych Funduszy Emerytalnych w kontekście zmian dokonanych w systemie emerytalnym – aspekty prawne – Dorota Maśniak

Recenzje - polemiki:

Recenzja książki pt. „Znaczenie pośrednictwa ubezpieczeniowego w strukturze ubezpieczeń gospodarczych”, Jarosław W. Przybytniowski, Wieś Jutra, Warszawa 2010, ss. 196 – Tadeusz P. Lenart
Recenzja książki pt. „Znaczenie pośrednictwa ubezpieczeniowego w strukturze ubezpieczeń gospodarczych”, Jarosław W. Przybytniowski, Wieś Jutra, Warszawa 2010, ss. 196 – Anna Kufel-Siemińska

Varia:
Sprawozdanie z V Konferencji Naukowej „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku”, Rydzyna, 30 maja – 1 czerwca 2011 r. – Marta Borda, Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska

 

Wiadomości Ubezpieczeniowe 1/2011

Zapraszamy do lektury kwartalnika naukowego "Wiadomości Ubezpieczeniowe" nr 1/2011.

Spis treści:

Nowe idee i polemiki:

W sprawie kształtowania popytu na ochronę ubezpieczeniową – Tadeusz Szumlicz

Rozprawy naukowe:

Uprawnienie poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym do pojazdu zastępczego – ujęcie prawnoporównawcze – Eugeniusz Kowalewski
Stypizowane stany faktyczne, w których refundacja kosztów najmu pojazdu zastępczego nie jest adekwatna – Eugeniusz Kowalewski, Michał Piotr Ziemiak
Polski system ubezpieczeń eksportowych ze wsparciem państwa – uwagi de lege ferenda – Jolanta Gajda
Obowiązkowe ubezpieczenie pacjentów od następstw zdarzeń medycznych – Eugeniusz Kowalewski
Kilka uwag o technice tworzenia ogólnych warunków ubezpieczenia – Marcin Orlicki
Aktywność inwestycyjna europejskich ubezpieczycieli na tle globalnego kryzysu finansowego – Sylwia Bożek
Wybrane aspekty wyceny aktywów i pasywów zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji dla potrzeb bilansowych oraz oceny wypłacalności – Marzanna Lament
Ontologie jako narzędzie budowy modeli w ubezpieczeniowych systemach informacyjnych – modelowanie ryzyka oraz produktów cz. 2 – Witold Abramowicz, Piotr Stolarski, Krzysztof Węcel
Możliwe ekonomiczne skutki podwyższenia limitu prędkości na drogach w Polsce – Mirosław Szreder, Ewa Wycinka

Recenzje:

Recenzja książki pt. „Der Gruppenversicherungsvertrag – Grundlagen und ausgewählte Problemfelder“ („Umowa ubezpieczenia grupowego – podstawy i wybrane problemy“), Fabian Herdter, Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe 2010, ss. 218 – Marcin Orlicki

Wiadomości Ubezpieczeniowe 4/2010

Zapraszamy do lektury kwartalnika naukowego "Wiadomości Ubezpieczeniowe" nr 4/2010

Spis treści:

Rozprawy naukowe:

Czynniki determinujące skuteczność transferu ryzyka poniesienia ciężaru kompensacji szkód na osobie poprzez obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – Ilona Kwiecień
Analiza cech determinujących lojalność klientów zakładów ubezpieczeń Działu II w województwie podkarpackim – Jacek Rodzinka
System finansowania strat ludności po zdarzeniach katastroficznych w świetle badań empirycznych – Aneta Kułakowska-Bicz
Dopuszczalna współpraca ubezpieczycieli w świetle rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 267/2010 z dnia 24 marca 2010 r. – Wioleta Baranowska-Zając
Informacja jako dobro publiczne a nadzór nad działalnością zakładów ubezpieczeń – Robert Kurek
Powiązania sektora ubezpieczeń z systemem finansowym i sferą realną gospodarki – Teresa H. Bednarczyk
Ocena rozkładu przestrzennego osób ubezpieczonych oraz świadczeniobiorców w ubezpieczeniu społecznym rolników w Polsce – Bożena Kołosowska, Michał Bernard Pietrzak, Damian Walczak
Ubezpieczenia społeczne rolników w obliczu zmian – Wojciech Nagel
System emerytalny w Kanadzie – Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka

Recencja:

Recenzja książki pt. „Ubezpieczenia non-life” pod red. naukową Ewy Wierzbickiej Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010, ss. 441 – Irena Jędrzejczyk

Varia:

Rynek nieruchomości – wsparcie ze strony banków i ubezpieczycieli – Irena Jędrzejczyk

Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2010

Zapraszamy do lektury kwartalnika naukowego "Wiadomości Ubezpieczeniowe" nr 3/2010

Spis treści:

Rozprawy naukowe:

Nieadekwatność prawa zamówień publicznych do grupowych ubezpieczeń na życie – potrzeba nowych uregulowań prawnych – Eugeniusz Kowalewski, Monika Wałachowska
Ochrona konsumenta w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – Maciej Samson
Czasowe zasady obniżania składki z tytułu czasowego wycofania pojazdu z ruchu w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (cz. II) – Eugeniusz Kowalewski, Michał Piotr Ziemiak
The European Commission’s Green Paper: reverse mortgages as a source of retirement income – John Doling, Louise Overton
Ocena założeń Ministerstwa Finansów do ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym – Szymon Pawlęga
Propozycje zmian w konstrukcji OFE – możliwe warianty i implikacje lokacyjne – Marcin Górecki
Wpływ ubezpieczającego (ubezpieczonego) na kształtowanie produktu ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach zdrowotnych: od partycypacji do prosumpcji – Magdalena Osak
Mikroubezpieczenia jako metoda ochrony przed ryzykiem ubóstwa. Czynniki kształtujące popyt i rozwój produktowy – Dariusz Stańko
Rozwój bancassurance w Polsce w latach 2007-2009 – Jerzy Gwizdała

Debiut:

Zmiany klimatyczne a ubezpieczenia upraw rolnych – Monika Moździoch, Adriana Ploch

Varia:

Recenzja książki J. Handschke, J. Monkiewicz (red.) pt. „Ubezpieczenia. Teoria i praktyka”, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010, ss. 542 – Kazimierz Ortyński

Wiadomości Ubezpieczeniowe 2/2010

Zapraszamy do lektury kwartalnika naukowego "Wiadomości Ubezpieczeniowe" nr 2/2010

Spis treści:

Rozprawy naukowe:

Ontologie jako narzędzie budowy modeli w ubezpieczeniowych systemach informacyjnych – Witold Abramowicz, Piotr Stolarski, Tadeusz Tomaszewski
Ubezpieczenia w sektorze MSP w latach 2007-2010 (wyniki badań ankietowych) – Damian Gajda, Tomasz Jurkiewicz
Ubezpieczenia rolne w gospodarstwach rolników indywidualnych Polski północnej – Ryszard Stempel
Inwestycje ochronne w ograniczaniu skutków ryzyka powodzi – rola prewencji – Irena Jędrzejczyk
Obniżenie składki w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu – Eugeniusz Kowalewski, Michał Piotr Ziemiak
Problematyka pure economic loss ze szczególnym uwzględnieniem szkody wyrządzonej przez adwokata – Mariusz Mikołajewicz
Rządowe programy pomocowe próbą odpowiedzi na konsekwencje światowego kryzysu finansowego w ubezpieczeniu eksportowego kredytu kupieckiego – Dariusz Poniewierka
Rynek ubezpieczeń w Polsce na tle sytuacji w Europie Środkowej i Wschodniej – Eugeniusz Stroiński
Nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie wyłączenia grupowego w sektorze ubezpieczeń – Marcin Kolasiński, Katarzyna Mrzygłód
Muzułmańskie ubezpieczenia na życie – Robert Kurek
Zastosowanie medycznych kont oszczędnościowych w finansowaniu ochrony zdrowia – Marta Borda

Debiut:

Charakter prawny umowy z otwartym funduszem emerytalnym – Damian Pietrzyk

Varia:

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku” – Anna Kufel-Siemińska

 

 

Wiadomości Ubezpieczeniowe 1/2010

Zapraszamy do lektury kwartalnika naukowego "Wiadomości Ubezpieczeniowe" nr 1/2010

Okładka: Wiadomości Ubezpieczeniowe

Spis treści

ROZPRAWY NAUKOWE

 1. Model wewnętrzny w systemie Wypłacalność II – droga do jego zatwierdzenia – Daria Ringwelska
 2. Koncepcja informacji użytecznej a nadzór nad zakładami ubezpieczeń – Robert Kurek
 3. Kryzysy finansowe szansą dla ubezpieczeń wzajemnych? Obserwacje globalnego kryzysu finansowego – Marietta Janowicz-Lomott
 4. Rozwój polskiego rynku ubezpieczeń w latach 1991-2008 – Agnieszka Pobłocka
 5. Praktyczne aspekty umowy przeniesienia portfela ubezpieczeń – Adrian Krzyżanowski
 6. Problemy w likwidacji szkody w pojeździe z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – Marcin Wojtkowiak
 7. Ubezpieczenie ekologiczne jako metoda finansowania ryzyk w górnictwie – Grażyna Sordyl, Maria Płonka
 8. Udogodnienia podatkowe a dobrowolne oszczędności emerytalne na przykładzie USA – Piotr Pisarewicz

DEBIUT

 1. Kryzys gospodarczy a reasekuracja – Miłosz Oganiaczyk, Tomasz Ziajka

RECENZJE

 1. Marzena Bac – „Zarządzanie ryzykiem katastroficznym w nieruchomościach. Rozwiązania ubezpieczeniowe w Polsce i na świecie” (Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2009) – recenzja Tomasz Michalski
 2. Mario Zinnert – „Recht und Praxis des Versicherungsmaklers”, (Verlag Versicherungswirtschaft GmbH, Karlsruhe 2008) – recenzja Anna Kufel-Siemińska

VARIA

 1. Praktyki w bankach i zakładach ubezpieczeń dla studentów kierunków ekonomicznych (wyniki badań ankietowych) –Mirosław Maszybrocki

Wiadomości Ubezpieczeniowe 4/2009

Zapraszamy do lektury czwartego numeru kwartalnika naukowego "Wiadomości Ubezpieczeniowe".

Okładka: Wiadomości Ubezpieczeniowe

Spis treści

ROZPRAWY NAUKOWE

 1. Cykl koniunkturalny a dynamika fuzji i przejęć na rynku ubezpieczeniowym – analiza teoretyczna – Malwina Lemkowska
 2. Wyniki działalności lokacyjnej i finansowej sektora ubezpieczeń w Polsce w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego – Joanna Wartini
 3. Ocena płynności i wypłacalności zakładów ubezpieczeń z polskiego rynku – Anna Jędrzychowska
 4. Podaż usług ubezpieczeniowych a ciągłość działalności małych i średnich przedsiębiorstw – Piotr Jedynak
 5. Czyste straty finansowe – ryzyko odpowiedzialności i zakres ochrony w ubezpieczeniach OC podmiotów gospodarczych. Zarys problematyki – Ilona Kwiecień
 6. Otwarte fundusze emerytalne w opinii konsumentów – Iwona Olejnik
 7. Defined benefit czy defined contribution? Rynek planów emerytalnych w USA – Piotr Pisarewicz
 8. Formy kredytu senioralnego w wybranych krajach i w Polsce – Szymon Pawlęga
 9. Narodowy Fundusz Zdrowia w warunkach konkurencji, rywatyzacja a dostęp do usług zdrowotnych – wyniki badań ankietowych – Jakub Owoc
 10. Pojęcie winy w stosunkach ubezpieczeniowych – Małgorzata Serwach
 11. Praktyczne problemy funkcjonowania w Polsce oddziału zagranicznego ubezpieczyciela z państwa UE – Aldona Wnęk, Anna Tarasiuk-Flodrowska

DEBIUT

 1. Wybrane źródła odpowiedzialności cywilnej członków zarządu spółek kapitałowych – Joanna Zawarska

RECENZJE

 1. Lech Gąsiorkiewicz – „Finanse zakładów ubezpieczeń majątkowych. Teoria i praktyka” (C.H. Beck, Warszawa 2009) – recenzja Jerzy Handschke

VARIA

 1. Wiek emerytalny Polaków wobec wyzwań demograficznych: potrzeba debaty publicznej – Wojciech Nagel

Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2009

Zapraszamy do lektury trzeciego numeru kwartalnika naukowego "Wiadomości Ubezpieczeniowe".

Okładka: Wiadomości Ubezpieczeniowe

Spis treści

ROZPRAWY NAUKOWE

 1. Rodzaje reasekuracji stosowane przez zakłady ubezpieczeń w przypadku ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami – Andrzej Grzebieniak
 2. Społeczna odpowiedzialność polityki inwestycyjnej funduszy emerytalnych
  – Teresa Czerwińska
 3. Koncepcja funduszy emerytalnych o profilowanym ryzyku: w poszukiwaniu optimum konstrukcji – Wojciech Nagel
 4. Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania – Teresa Sternik
 5. Polskie doświadczenie w formowaniu i rozwoju rynku ubezpieczeń – wybrane aspekty
  – Jerzy Handschke
 6. Atmosfera w pracy jako istotny element marketingu wewnętrznego firm ubezpieczeniowych
  – Beata Nowotarska-Romaniak
 7. Wpływ globalnego kryzysu gospodarczego na wyniki działalności technicznej polskiego sektora ubezpieczeń – Joanna Wartini

PRZEGLĄD DOŚWIADCZEŃ ZAGRANICZNYCH

 1. Współczesne formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej – Paweł Gołąb
 2. Optymalizacja systemu kompensacji szkód komunikacyjnych – Katarzyna Ludwichowska
 3. Ubezpieczenia tytułu prawnego do nieruchomości – Andrzej Saniewski, Michał Wydra
 4. Analiza porównawcza funkcjonowania pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce i w Niemczech po implementacji insurance mediation directive z 2002 roku – Jarosław Przybytniowski

RECENZJE

 1. Tadeusz Szumlicz – „Podmiotowość w zarządzaniu zmianą systemu ochrony zdrowia”
  – recenzja Irena Jędrzejczyk
 2. Irena Jędrzejczak, Sylwia Bożek-Węglan – „The insurance of catastrophic risk in the European Union and the global change” – recenzja Jan Monkiewicz

Wiadomości Ubezpieczeniowe 2/2009

Zapraszamy do lektury drugiego numeru kwartalnika naukowego "Wiadomości Ubezpieczeniowe".

Okładka: Wiadomości Ubezpieczeniowe

Spis treści

ROZPRAWY NAUKOWE

 1. International regulatory agenda in insurance in a context of current financial
  crisis. Are we on the right track? – Jan Monkiewicz
 2. Innowacje sektora ubezpieczeń na rynku kapitałowym – Andrzej Sopoćko
 3. Ubezpieczyciele na rynku kapitałowym – Agnieszka Parlińska
 4. ahania koniunktury na polskim rynku ubezpieczeniowym w 2008 roku
  w świetle wyników testu koniunktury – Marek Mocek
 5. Kombinacja zatrzymania ryzyka i ubezpieczenia – Eugeniusz Stroiński
 6. Świadomość ubezpieczeniowa przedsiębiorców sektora MSP. Wyniki badania praktyk ubezpieczeniowych – Aniela Mikulska
 7. Ubezpieczenia zdrowotne – szanse i zagrożenia – Jakub Owoc
 8. Problem akwizycji w polskim systemie emerytalnym – Marcin Kawiński, Dariusz Stańko
 9. Ryzyko zawodowe doradcy podatkowego a ochrona ubezpieczeniowa przed skutkami tego ryzyka – Irena Jędrzejczyk, Arkadiusz Weremczuk

PRZEGLĄD DOŚWIADCZEŃ ZAGRANICZNYCH

 1. Wspieranie ubezpieczeń rolnych przez państwo – doświadczenia polskie
  i wskazania unijne – Marietta Janowicz-Lomott, Krzysztof Łyskawa
 2. Structural change in turkish agricultural insurance policy and recent developments
  – Harun Uçak, Ali Berk
 3. Bezpośrednia likwidacja szkód z tytułu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
  Doświadczenia krajów europejskich – Marek Monkiewicz
 4. Reformy emerytalne w Europie. Doświadczenia Irlandii – rekomendacje dla Polski
  – Jarosław Poteraj

 RECENZJE

 1. Wojciech Bijak „Praktyczne metody badania niewypłacalności zakładów ubezpieczeń”
  – recenzja Kazimierz Ortyński

VARIA

 1. III Konferencja Naukowa – Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku. Rydzyna 2009
  – Wanda Ronka-Chmielowiec
 2. XXXVI doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego The Geneva Association, Kyoto 27-30 maja 2009 – Marian Małecki

Wiadomości Ubezpieczeniowe 1/2009

Zapraszamy do lektury pierwszego numeru kwartalnika naukowego "Wiadomości Ubezpieczeniowe". To pierwsze wydanie periodyku w nowej formule.

Spis treści

ROZPRAWY NAUKOWE

 1. The Financial Crisis - Preparing for the Aftermath - Patrick Liedtke
 2. Zarządzanie ryzykiem ciągłości działania w firmach ubezpieczeniowych
  - Paweł Gołąb
 3. Wpływ kryzysu finansowego na rynek ubezpieczeń kredytu kupieckiego- Jacek Lisowski
 4. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w ubezpieczeniu kredytu kupieckiego.
  Wybrane aspekty - Robert Dankiewicz
 5. Artykuł 811 KC w aspekcie sporu przedumownego - Zbigniew Łabno
 6. Wina jako zasada odpowiedzialności cywilnej oraz okoliczność zwalniająca z obowiązku naprawienia szkody - Małgorzata Serwach
 7. Ubezpieczenie. W sprawie zastrzeżenia terminologicznego - Tadeusz Szumlicz
 8. O metodzie badania rozwoju prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych - Magdalena Osak

PRZEGLĄD DOŚWIADCZEŃ ZAGRANICZNYCH

 1. Mechanizmy rynkowe w systemie powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych - doświadczenia holenderskie - Anna Leśniewska
 2. Partnerstwo publiczno-prywatne w zastosowaniu ubezpieczeń w systemie zabezpieczenia zdrowotnego - przykład Holandii - Barbara Więckowska
 3. Ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia klęsk żywiołowych w polskim rolnictwie na tle ustawodawstwa unijnego - Magdalena Józefecka, Urszula Tetwejer

 VARIA

 1. Konferencja - Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku. Jubileusz 60-lecia Katedry Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - Anna Kufel-Siemińska
 2. Ubezpieczeniowiec - działacz z powołaniem. Wspomnienia o Eugeniuszu Kreidzie
  - Marian Szczęśniak